ZAMAN TÜNELİ

ZAMAN TÜNELİ

21.05.2015

ZAMAN TÜNELİ… 59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR… Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi Hazırlayan: Dursun YASTIMAN __________________000________________ Ekmeğe zam yapıldı Belediye Encümeni’nin ekmek fiatlarını yükseltmesi hayret uyandırdı Geçen hafta Belediye Encümeni’nce ekmeğin kilosuna 4 kuruş zam yapıldığından 1000 gram olarak 40 kuruşa satılmakta olan ekmekler 100 gram noksanıyla 900 gram olarak çıkarılmakta ve yine 40 kuruşa satılmaktadır. Buğday […]

ZAMAN TÜNELİ…

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR…

Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi

Hazırlayan: Dursun YASTIMAN

__________________000________________

kırşehir

Ekmeğe zam yapıldı

Belediye Encümeni’nin ekmek fiatlarını yükseltmesi hayret uyandırdı

Geçen hafta Belediye Encümeni’nce ekmeğin kilosuna 4 kuruş zam yapıldığından 1000 gram olarak 40 kuruşa satılmakta olan ekmekler 100 gram noksanıyla 900 gram olarak çıkarılmakta ve yine 40 kuruşa satılmaktadır.

Buğday ve un fiatlarında hiçbir artış olmadığı ve ortada zammı icap ettirecek hiçbir sebep bulunmadığı halde halkın başta gelen gıda maddelerinden bulunan ekmeğe bu şekilde zammedilmesi hayreti mucip olmuştur. Vatandaşlar Belediyece gıda maddelerine narh konulması ve zarurî ihtiyaç maddeleri fiatları daimî şekilde kontrol edilerek sebepsiz fiat yükselmelerine mani olunmasını beklerken fakir fukaranın başta gelen gıdası olan ekmek fiatlarına zammedilmesi halkı sükûtu hayale uğratmıştır.

Halk arasında söylenildiğine göre fırıncı olan ve Belediye Encümeni’nde aza bulunan bir zat zammın yapılmasını temin için bir hafta kadar fırınını kapatmış ve zam yapıldıktan sonra tekrar fırınını çalıştırmağa başlamıştır. Civar vilâyet ve kazalarla mukayese edildiği takdirde buğday memleketi olan diğer vilâyetlere dahi un sevkeden iki un fabrikası bulunan şehrimizde ekmeğin daha ucuz olması icap eder.

Seçimlerde mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak “Eti 30 kuruşa indireceğiz. Her şeyi ucuzlatacağız” diye propaganda yapan müstakil Belediye azalarının o zamanki sözleri ile bu günkü hareketlerinin sayın halkımızın nazarı dikkatinden kaçmayacağı muhakkaktır. Beş-altı fırıncının fazla kazanç temin etmeleri için halkın ekmeği ile oynayan Belediye’nin bu gidişle her bakımdan imar ve ihyaya muhtaç bulunan şehrimizde esaslı bir faaliyet gösteremeyeceği kanaati gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. (18 Şubat 1956)

Âşıkpaşa Türbesi’nin tamiri için tahsisat ayrıldı

Bütçe Encümeni Maliye Vekâleti Yardımlar ve Yatırımlar Bütçesi’nin müzakeresinde Âşıkpaşa Türbesi’nin tamiri ve ihyası için onbin lira tahsisat ayrılmasına karar vermiştir.

Şimdiye kadar esaslı bir tamir görmeyen ve gün geçtikçe harap olan büyük Türkçü Âşık Paşa’nın medfun bulunduğu ve Âşıkpaşa sırtlarında beyaz mermerden bir sanat âbidesi olarak yükselen ve tarihî kıymeti bakımından emsalsiz bir eser olan türbesinin harap olması halkımızı müteessir etmekte idi. Geçen sene türbenin önünden geçmekte olan Kırşehir-Mucur yolunun açılması sırasında Karayolları’nca türbenin önüne çok güzel bir duvar çekilmiş, ayrıca duvara bitişik olarak mermerden çok güzel bir çeşme yapılmıştı. Bu duvar ve çeşme türbenin güzelliğini bir kat daha arttırmıştır. Önümüzdeki sene tahsis olunan onbin lira ile türbenin diğer ihata duvarları da esaslı şekilde yapılır ve harap olan kısımlar tamir edilirse kıymetli bir tarih ve sanat eseri olan ve şehrimize gelecek turistler tarafından hayranlıkla seyredilecek olan Âşıkpaşa Türbesi harap olmaktan kurtulacak ve içinde yatan Kırşehrin büyük evlâdı Âşık Paşa’nın ruhu şâd olacaktır. (18 Şubat 1956)

Sorgu Hâkimi vazifeye başladı

Şehrimiz Sorgu Hâkimliğine tâyin olunan Süleyman Nazif Taner vazifesine baaşlamıştır.

Sayın hâkimimize hoş geldiniz der, vazifesinde başarılar dileriz. (25 Şubat 1956)

PTT Müdürü Maraş’a tâyin olundu

Şehrimiz PTT Müdürü Sayın Avni Karadan Maraş’a tâyin olunmuştur.

Çalışkanlığı, dürüstlüğü ve tevazuu ile gerek dairesi memurlarının, gerekse halkımızın sevgi ve saygısını kazanmış olan Avni Karadan’ın Kırşehir’den ayrılacağı haberi teessür uyandırmıştır.

Kendisine yeni vazifesinde başarılar dileriz. (25 Şubat 1956)

Gerze felâketzedelerine yapılan yardım

Şehrimizde kurulan Gerze Felâketzedelerine Yardım Komitesi faaliyete geçmiş ve kısa zamanda 4000 liraya yakın yardım temin etmiştir. Ayrıca köylerden yapılan yardımlar da gün geçtikçe çoğalmaktadır. Okullarda öğretmen ve öğrencilerden toplanan paralar millî yardım komitesine gönderilmek üzere bankaya yatırılmıştır. Halkımızın yardımları güç geçtikçe artmaktadır. Kat’î rakam belli olduktan sonra şehrimizden millî yardım komitesine gönderilen bağışlar gazetemizde peyderpey neşredilecektir. (25 Şubat 1956)

YARI ŞAKA

Buna da şükür…

Geçen gün müstakil Belediyemizin mezbahadan çöp kamyonu ile getirttiği etleri kemali âfiyetle yedik. Mamafih Belediyemiz sayesinde bütün Kırşehir sokakları bir çöplük ve gübrelikten farksız olduğuna göre etlerin çöp otomobili ile naklinde fevkalâdelik görmemek lâzım gelir. Ya Belediye’nin elinde bir cenaze otomobili bulunsaydı ve Belediye “İkisi de et’tir” diye etleri cenazelerle kucak kucağa nakletseydi hâlimiz nice olurdu!

(25 Şubat 1956) TATLI-SERT

T.C. Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi’nden
Şubemize bağlı Dulkadirli Tarım Kredi Kooperatifi veya münasip görülecek herhangi bir kooperatifte çalıştırılmak üzere 175 lira aylık ücretle bir takip memuru alınacağı hakkında 11 Şubat 1956 tarihli Kırşehir Sesi gazetesinde çıkan ilânda taliplerin en az ortaokul mezunu olmaları yazılmışsa da ilkokul mezunlarının da alınacağı ve isteklilerin en geç 21 Şubat 1956 günü akşamına kadar şubemize müracaatları tavzihen ilân olunur. (18 Şubat 1956)

Kırşehir Asliye Hukuk Hâkimliği’nden

Yenice Mahalle’den MEHMET, ORHAN, RIZA ve İRFAN ÇALTEKİN’in soyadlarının ÇOPUROĞLU olarak düzeltilmesine 2-2-1956 gün ve 43 sayı ile karar verilmiş bulunduğundan bu değiştirmeden kendilerini zararlı görenlerin bir sene içerisinde mahkememize müracaatları ilân olunur. (18 Şubat 1956)

Tarihe düşen açıklayıcı notlar…

* Ekmeğe zam yapılması haberinden öğrendiğimize göre Kırşehir’de 1956 yılında iki un fabrikası bulunmaktadır. Bunlardan biri halk arasında “Hacıağalar’ın un fabrikası” diye anılan Hidroelektrik Değirmencilik Limited Şirketi’ne ait Aşağı Dinekbağı mevkiinde Kılıçözü çayı üzerindeki değirmen, diğeri ise Ekinciler’in Kazankaya’daki un fabrikasıdır.

* Âşıkpaşa Türbesi önünden Mucur’a giden bugünkü yol tam 60 yıl önce açılmıştı. Mucur’a ulaşım daha önce Kılıççı Köprüsü üzerinden sağlanmaktaydı.

* Liseden fizik öğretmenimiz ve aynı zamanda avukat olan Fazıl Yalçın 1956 yılında bağımsız olarak Kırşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Fazıl Yalçın 1957 seçimlerinde Cumhuriyetçi Millet Partisi’nden Osman Bölükbaşı (Genel Başkan), Hayri Çopuroğlu ve Osman Canatan’la birlikte milletvekili olmuş, daha sonra parti değiştirerek Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmişti. Fazıl Yalçın’ın milletvekili olmasından sonra yenilenen seçimde halkın “Haçezin Vehbi” lâkabıyla bildiği Vehbi Demir Cumhuriyetçi Millet Partisi’nden Belediye Başkanı olmuştu. Müteahhitlik yapan Vehbi Demir Yenice Mahalle’de yaptırdığı kendi adını taşıyan apartmanla ünlü olmuştu. Vehbi Demir 27 Mayıs 1960 ihtilâline kadar bu görevde kalmış, Menderes Kırşehir’e son gelişinde halkı cipin üzerinde selâmlarken yanında yer almış, Menderes’in de yargılandığı Yassıada Mahkemesi’nde tanık olarak dinlenmişti.

* Kırşehir Sorgu Hâkimi Süleyman Nazif Taner’in kızı Mukaddes liseden sınıf arkadaşım Ercümend Özkan’la evlenmişti. Ajans Press’in şimdiki sahibi Mehmet Ali Özkan’ın amcası olan Mucurlu Ercüment Özkan uzun yıllar Ankara’da “İktibas” dergisini çıkarmıştı. Ercüment’i 1995’in ilk ayında kaybettik.

* Sinop’un ilçesi Gerze yeni atanan ve Sucu Mehmet’in evinde kiracı olarak oturan mal müdürünün hanımının 13 Şubat 1956 günü kuvvetli lodos eserken yaktığı mangalın ateşlerinin evin kapısı açıldığında etrafa saçılması üzerine büyük bir yangın felâketi geçirmiş, devlet yardımıyla yeniden imar edilmişti.

* PTT Müdürü Avni Karadan’ın oğlu Baran Karadan liseden arkadaşımdı. Koyu esmer tenli olduğu için soyadına “a” ekleyerek kendisine “Kara Dana” diye takılırdık. Hâlen Ankara’da yalnız yaşayan Baran’ın ne yazık ki gözleri görmüyor. Avni Karadan Halk Bankası’nda başka bir göreve atanırken Kırşehir PTT Müdürlüğü’ne de Mustafa Cumaoğlu getirilmişti.

* Bu köşede aktarılan haber, yazı ve ilânlar yazım kurallarına göre düzeltilerek yayına hazırlanmaktadır.  DURSUN YASTIMANYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .