YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI KIRŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI KIRŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

07.05.2019

YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI KIRŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2019/214748 1-İdarenin a) Adresi : KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve […]

YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI
KIRŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

YAŞ HAMUR MAYASI, KAYA TUZU ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/214748
1-İdarenin
a) Adresi : KIRŞEHİR KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862131023 – 3862133755
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@kirsehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-) 20.000 kilogram YAŞ HAMUR MAYASI (500 GR’LIK PAKETLER HALİNDE), 2-) 10.000 kilogram KAYA TUZU (50 KG’LIK ÇUVAL)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Halk Ekmek Fırını Deposu
c) Teslim tarihleri : Malzemeler Sözleşme İmzalandıktan sonra 12 (On İki) Ay içerisinde Yüklenici, ihale dokümanında belirtilen şartlardaki Malzemeleri idarenin belirlediği programa göre partiler halinde Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Halk Ekmek Fırını Deposuna teslim edecektir. Kırşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Belediye Halk Ekmek Fırını Deposuna Yaş Hamur Mayası ve Kaya Tuzu Alımı Getirildiğinde araçtan indirilip, depoya yerleştirilmesi işi yüklenici işçileri tarafından yapılacaktır. Yüklenici, ayrıca hamaliye ücreti talep edemez.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR BELEDİYESİ NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ ŞEMSİ YASTIMAN TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 22.05.2019 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1. Numune alma işlemi, yürürlükte olan TS 3522’ye göre yapılacaktır.
2. Sınıfı, çeşidi, ambalajı, ambalaj ağırlığı, üretim veya son kullanma tarihi, parti veya seri numarası aynı olan ve bir defada muayeneye sunulan ekmek mayası bir parti sayılacaktır.
3. Muayene için numune olarak alınmak suretiyle eksilen miktar yüklenici tarafından tamamlanacak ve bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir.
4. Numune almaya ilişkin diğer hususlar idarî şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GELİR ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (BASIN NO: 89)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .