Üreticilere 15 TL ilave ödeme

Üreticilere 15 TL ilave ödeme

15.04.2015

“2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” çerçevesinde sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılacak…

KIRŞEHİR Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, çiftçilere 2015 yılında sağlanacak desteklemelere ilişkin kararın alındığını bildirdi.

“2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 04.03.2015 tarihli ve 2937 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16.03.2015 tarihinde kararlaştırılırken, 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar 8 Nisan 2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi.
Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, bitkisel üretimi tehdit eden hastalık ve zararlı organizmalara karşı karantina önlemi olarak tavsiye edilen alternatif uygulamaları, biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi desteklemek, verimi ve kaliteyi yükseltmek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla hazırlanan 2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar çerçevesinde çiftçilere sağlanacak desteklemeler şöyle:
Mazot, gübre ve toprak analizi desteği: 2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere alan bazlı olarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenecek büyüklükte ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda toprak analizi yaptırılması zorunludur. Belirlenecek büyüklüğün altındaki tarım arazileri için toprak analizi şartı aranmaz. “2015 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçilere 2,5 TL/dekar toprak analizi desteği ve peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanlarına 3,3 TL/dekar mazot, 4,75 TL/dekar gübre; hububat, yem bitkileri, baklagiller, yumru bitkiler, sebze ve meyve alanlarına 4,85 TL/dekar mazot, 6,6 TL/dekar gübre; yağlı tohumlu bitkiler ve endüstri bitkileri alanlarına 7,9 TL/dekar mazot, 8,25 TL/dekar gübre destekleme ödemesi yapılır. 2015 yılında sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi üretimi yapan üreticilere fark ödemesi desteğine ilave olarak 15 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.
Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteği: 29.06.2009 tarihli ve 2009/15173 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Kararın eki listede yer alan otuz adet tarım havzasında, 2015 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi yapılır. Yapılacak destekleme ödemeleri her bir havza için söz konusu listede belirtilen ürünlerle sınırlıdır. Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda, 2015 yılı ürünü yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek ürünlerinde tarımsal veriler ve uydu görüntüleri, zeytinyağında tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre, pamukta yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumları kullanma şartı aranarak, destekleme ödemesi yapılır. Yağlık ayçiçeği 30, kütlü pamuk (yurt içinde üretilen sertifikalı tohumları kullananlar) 65, soya fasulyesi 50, kanola 40, dane mısır 4, aspir 45, zeytinyağı 70, buğday 5, arpa, çavdar, yulaf, tritikale 5, kuru fasulye, nohut, mercimek 20, çeltik 10, çay 12 Krş/kg miktarlarda destekleme ödemesi yapılır. Patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine; aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilere aldığı fark ödemesi desteğine %50 ilave ödeme yapılır. Desteklemelerden; Çiftçi Kayıt Sisteminde özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve ekli listede belirtilen havzalarda yer alan, arazilerinde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanır. Destekleme ödemelerine esas arazi büyüklüğü, başvuru sahibinin Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı arazilerinin büyüklüğünü aşamaz. Üreticiler, doğrudan Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen fark ödemesi desteklemelerine ilişkin olarak, Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı oldukları yer dışında başvuru yapamazlar. Yaş çay üreticilerine yapılacak prim ödemeleri, 02.04.2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan çay ruhsatları üzerinden yapılır. Bakanlık; ödemelere esas olacak ürünlerin özelliklerine göre ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, fark ödemesi desteklemelerine esas başvuru sürelerini belirlemeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve kooperatiflerle hizmetlerinden yararlanmak üzere protokol yapmaya yetkilidir. Destekleme ödemeleri, tebliğlerle belirlenen ilgili birimler tarafından yapılacak iş ve işlemlerin ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye iletilmesi ile birlikte Bakanlık tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılır.
Hayvancılık desteklemeleri: Hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine ve Soy Kütüğü veya Ön Soy Kütüğü Sistemi (E-Islah) veri tabanına kayıtlı, sütçü, kombine ve etçi kültür ırkı veya kültür ırkı melezi en az beş baş anaç sığıra sahip, bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiriciler ile sayı şartına bakılmaksızın hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç mandaya sahip olan yetiştiricilere, sütçü ve kombine ırkların anaç sığırı için soy kütüğüne kayıtlı olanlara ve etçi ırklara farklı olmak üzere hayvan başına belirtilen miktarda ödeme yapılır. 24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatifler (kooperatif) ile 29.06.2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş süt üretici birlikleri (birlik) tek işletme kabul edilir. Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, tek işletme olarak kabul edilen, kooperatif ile birlikler hariç, 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için %50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Birlik ve kooperatiflere üye olup işletmesinde 500 baştan fazla hayvan bulunduran yetiştiricilere hayvan sayısı limitleri uygulanır. Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır 225 TL/baş, etçi ırklar anaç sığır 350 TL/baş, anaç manda 400 TL/baş, sütçü ve kombine ırklar ve melezleri anaç sığır soy kütüğü ilave 70 TL/baş ödeme yapılacak.
“E-Islah veri tabanına kayıtlı anadan suni tohumlama veya etçi ırklarda Bakanlıktan izin alınmış tabii tohumlama boğası ile tohumlama sonucu doğan tüm buzağılara (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla), döl kontrolü projesi kapsamında testi tamamlanıp onaylanmış boğa sperması ile yapılan suni tohumlamadan doğanlara, yerli ırk veya melezi sığırlardan etçi ırklara ait sperma ile yapılacak tohumlama sonucu doğan buzağılara ve Türkvet sistemine kayıtlı malaklara (manda yavrusu) hayvan başına suni tohumlamadan ve etçi ırklardan doğan buzağı 75 TL/baş, döl kontrolü projesi kapsamındaki suni tohumlamadan doğan buzağılara ilave 35 TL/baş, yerli ırk veya melezi sığırların, etçi ırk boğa spermasıyla suni tohumlamasından doğan buzağılara ilave 75 TL/baş, malak desteği 150 TL/baş ödeme yapılır. Sürü yöneticisi istihdamı desteği uygulaması kapsamında, 300 küçükbaş ve üzeri (koyun-keçi) anaç hayvan varlığına sahip işletmelere 2016 yılı bütçesinden 5.000 TL ödenir.
“Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), (Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamındaki illerde e-ıslah veri tabanına kayıtlı sığırlarını, (saf sütçü ırklarda, doğum tarihi 01.01.2010 ve sonrası olanlar hariç olmak üzere) etçi veya kombine ırklarla tohumlama yaptıran yetiştiricilere, anaç sığırları ve doğan buzağıları (dişilere Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla) için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Yetiştiricilere, bu destek kapsamındaki hayvanları için anaç sığır soykütüğü ilavesi hariç birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Anaç sığır 350 TL/baş, buzağı 150 TL/baş. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç hayvan başına 22 TL/baş ödeme yapılır. Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması için üretmiş oldukları tiftiği. Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne (Tiftikbirlik) ve/veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 22 TL/kg ödeme yapılır. Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17.12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, bu kararın 11’inci maddesinde belirtilen bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere, manda, koyun ve keçi sütü için Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.
“Islah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi projesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için Ankara, izmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ illerinde 50 TL/baş ödeme yapılır.
“İpekböceği yetiştiriciliğinde ücretsiz tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik)’ııe kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını satan yetiştiricilere tohum (kutu) 40 TL/adet, 1. Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğer 30 TL/kg miktarda ödeme yapılır.
“Arı yetiştiriciliği yapan ve bu Kararın 11 inci maddesinde belirtilen merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olma şartı ile kovan başına, seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı seralarda, bombus ansı kullanan yetiştiricilere koloni başına arılı kovan 10 TL/adet, bombus arısı 60 TL/koloni ödeme yapılır.
“Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, ürün için kilogram başına, aşağıda belirtilen miktarlara göre doğrudan üreticiye destekleme ödemesi yapılır. Bir işletmenin destekten faydalanabileceği en fazla miktar yılda 500.000 kg’dir. 250.000 kg/yıla (250.000 kg dâhil) kadar olan kısmına aşağıda belirtilen miktarın tamamı, 250.001-500.000 kg/yıl (500.000 kg/yıl dâhil) olan kısmı için ise % 50’si tutarında destekleme ödemesi yapılır. Alabalık 0,65 TL/kg, çipura-levrek 0,85 TL/kg, yeni türler 1 TL/kg, midye 0,05 TL/kg.
“Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ayrıca, patates siğili hastalığı görülen Adana, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Ordu ve Trabzon illerinde patates yerine; yem bitkileri üretimi yapan üreticilere aldığı yem bitkileri desteğine ilave % 50 ödeme yapılır. Yonca (sulu) 50 TL/dekar/yıl, yonca (kuru) 30 TL/dekar/yıl, korunga 40 TL/dekar/yıl, fek yıllıklar 35 TL/dekar, silajlık tek yıllıklar 50 TL/dekar, silajlık mısır (sulu) 75 TL/dekar, silajlık mısır (kuru) 35 TL/dekar, yapay çayır-mera 100 TL/dekar.
“11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında belirlenen hayvan hastalık tazminatları, miktarı il ve ilçelerde oluşturulan Yerel Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenerek hayvan sahiplerine ödenir.
“Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için % 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelere anaç sığır soy kütüğü ilavesi hariç olmak üzere birinci ve dördüncü fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Hastalıktan ari işletme desteği 375 TL/baş, onaylı süt çiftliği desteği (ilave) 50 TL/baş, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde, bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar için uygulayıcılara belirtilen birim miktarlarda ödeme yapılır. Şap aşısı (büyükbaş) 0,75 TL/baş, şap aşısı (küçükbaş) 0,50 TL/baş, brucellosis (büyükbaş) 1,50 TL/baş, brucellosis (küçükbaş) 0,50 TL/baş.
“Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere, koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan mandalar için birinci fıkrada belirtilen ödemeler, sığırlar için birinci ve dördüncü fıkralarda belirtilen ödemeler yapılmaz. Büyükbaş hayvan koruma 550 TL/baş, küçükbaş hayvan koruma 80 TL/baş, sığır pedigrili koruma 800 TL/baş, arı koruma 40 TL/kovan, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı elit sürü yavru 70 TL/baş, halk elinde küçükbaş hayvan ıslahı taban sürü yavru 35 TL/baş, halk elinde manda ıslahı 800 TL/baş, damızlığa ayrılan manda yavrusu desteği 150 TL/baş, damızlık erkek materyal (koç ve teke) desteği 200 TL/baş.
“Çiğ sütün değerlendirilmesi amacıyla Bakanlığın 2015 ve 2016 yılı için belirleyeceği dönemler ile uygulama ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgililere ödeme yapılır.
“Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini tamamlamış erkek sığırlarım (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, sözleşmeli besicilik yapanlara farklı olmak üzere 600 başa kadar tam, 601 baş ve üzeri için ise %50’si kadar hayvan başına Bakanlıkça belirlenecek miktarda ödeme yapılır.”YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .