TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BECERİ LABORATUVARI 9 KALEM MALZEME ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAĠRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BECERİ LABORATUVARI 9 KALEM MALZEME ALIMI İDARİ VE MALİ İŞLER DAĠRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

04.10.2018

  Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı 9 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2018/486155 1-İdarenin a) Adresi: Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası: 3862804134 – 3862804133 c) […]

 

Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı 9 Kalem Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2018/486155

1-İdarenin

a) Adresi: Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası: 3862804134 – 3862804133
c) Elektronik Posta Adresi: imidsatinalma@ahievran.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: 9 Kalem Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Malzeme Alımı-Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvarlarına montajı yapılmış şekilde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı günden itibaren 45 gün içinde teslim edilir. (Sözleşme imzalandığı günde dahildir.)
3- ihalenin

a) Yapılacağı yer: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Bağbaşı Yerleşkesi
b) Tarihi ve saati: 25.10.2018 – 14:00
İhaleye katılabilme Şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir.
b) Teknik şartname maddelerine sırasına göre tek tek cevap verilecek ve teklif ekinde sunulacaktır. Verilen cevaplarda ”evet-hayır, okundu- anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye uygun açıklayıcı cevaplar verilecektir. Teknik Şartnameye verilen cevaplarda, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Teknik şartnameye verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa ve satırında olduğu şartnameye verilen cevapta yazılacak, orjinal doküman üzerinde açıklanarak şartname maddesi yazılıp işaretle belirtilecektir. Orijinal doküman, prospektüs veya kataloglarda gösterilmeyen veya bulunmayan teknik şartname maddeleri için teknik şartnameye verilen cevaplar esas alınacaktır. Teknik şartnameye verilen cevaplar ile sunulan katalogların birbiri ile çelişmesi durumunda o kısıma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Kapsamlı Çocuk Acil Becerileri Eğitim Maketi kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Bağbaşı Yerleşkesi adresinden satın alınabilir.

 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Bağbaşı Yerleşkesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (Basın No:266)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .