TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI

TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI

04.10.2017

TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Temizlik Personeli Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/492831 1- İdarenin a) Adresi: Yenice Mahallesi 177. Sokak 11 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR […]

TEMİZLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Temizlik Personeli Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/492831
1- İdarenin
a) Adresi: Yenice Mahallesi 177. Sokak 11 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası: 386 2131106 – 386 2131104
c) Elektronik Posta Adresi: kirsehir.lim@glb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kjk.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında 1 kişi ile personel hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Yapılacağı yer: Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü Yenice M ah. 170. Sokak No: 11 Merkez/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati: 20.10.2017-14.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenil en bel gel er İle yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.
4.1. İhaleye katılma şartları ile istenilen belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.12.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği- tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mail yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde, tek sözleşmeye dayalı yapılan her türlü personel çalıştırılmasına ilişkin hizmetler, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanıma görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü Yenice Mahallesi 170. Sok. No: 11 Merkez/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın simaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü Yenice Mah. 170. Sokak No: 11 Merkez/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer Hususlar:
İhale, kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
(BASIN NO: 363)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .