TEMİZİLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

TEMİZİLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

07.02.2015

TEMİZİLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 YILI TEMİZİLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale […]

TEMİZİLİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLE VE SOSYAL

POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 YILI TEMİZİLİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/9731

1- İdarenin
a) Adresi : AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862621166-3862621167
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@aile.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIRŞEHİR ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇOCUK EVLERİ
KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMİZLİK MALZEMESİ AMBARLARINA İSTENİLEN SAAT VE
TARİHTE YÜKLENİCİ TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihleri : Mal teslimi; Sözleşme imzalandıktan 10 gün içersinde idarenin belirlediği gün ve saatlerde Müdürlüklerin temizlik malzemesi ambarlarına, Muayene Kabul Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ayrıca yüklenici firma ihaleden önce
ilgili müdürlükler tarafından ihale teknik şartnamesine uygun olarak alnan ve onaylanan numune yada fotoğraf veya katolog ile aynı malzemeleri teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7
40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 03.03.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 MERKEZ / KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ – AHİ EVRAN MAHALLESİ 729. SOKAK NO:5/7 40200 -MERKEZ / KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(Basın No: 36)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .