TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

21.05.2015

İLÂN TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İhale Kayıt Numarası                        2015/60214    1a)İdarenin Adı                                              Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü b) Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR c) Telefon ve Faks Numarası Tel 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks 0 386- 515 41 44 d) Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr 2 İhale Konusu Hizmetin a) Niteliği Türü […]

resmi ilan

İLÂN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İhale Kayıt Numarası                        2015/60214   

1a)İdarenin Adı                                              Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü

 1. b) Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR
 2. c) Telefon ve Faks Numarası Tel 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks 0 386- 515 41 44
 3. d) Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr

2 İhale Konusu Hizmetin

 1. a) Niteliği Türü ve miktarı İşletmemizin 2015 yılında piyasaya yaptıracağı293 dekar Hububat (Arpa+Buğday) Hasadı, 3.523 dekar Yem Bitkileri (Korunga+Fiğ)

Hasadı, 16.820 ton Mahsul (Arpa+Buğday+Korunga+Fiğ)  taşıma ihalesi işidir.

 1. b) İşin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait, hububat ve yem bitkisi alanları ile bunların stoklama yerleri ve tohum hazırlama tesisleridir.
 2. c) İşin Yapılma Zamanı (Süresi) İhale konusu işlerin (Mahsullerin) hasat olgunluğuna gelme zamanı.

3 İhale Dokümanının Satın                  Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü

alınacağı yer ve dokümanın bedel        100,00 TL

4 Uygulanacak İhale Usulü                 Kapalı Zarf Usulü

5 İhalenin Yapılacağı Yer                   Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu – Boztepe/KIRŞEHİR

İhale tarih ve Saati                           04/06/ 2015 Saat 14.00        

6 Teklif Mektuplarının Verileceği         Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi

Yer ve Son Teklif verme tarih ve         04/06/2015 Saat 14.00

saati                                                   Birinci   ihaleye   iştirak   eden   olmaması   veya   fiyatların

görülmemesi halinde ikinci ihale: 11/06/ 2015  tarihi

saat 14:00 de yapılacaktır

7 Geçici Teminat Miktarı                    Teklif Edilen Tutarın %3’ü oranında olacaktır.

Kesin Teminat Miktarı                        İhalede oluşan tutarın % 6’

8- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri       

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
 2. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu

gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya

Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı

olduğuna dair belge.

 1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 1. d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
 2. e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tastikli imza beyannamesi.
 3. f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
 4. g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8.2. İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur.

8.2.1. İhale konusu işin yürütülmesine yetecek miktarda biçerdövere sahip olduğunun belgelenmesi;

Ekli teknik şartnamede istenen 20 adet biçerdövere mülkiyet veya kiralama suretiyle sahip olunduğu belgelenecek olup, üzerinde kalan her kısım için işin yürütülmesine yetecek miktarda Karayolu Taşıma Yetki Belgesine sahip kamyon çalıştıracağına dair noter taahhütnamesi verilmesi gerekmektedir. (Biçer Kooperatiflerinden mülkiyet ve kiralama belgesi aranmayacaktır. Ancak çalıştırılacak biçerdöverlerin markası, modeli ve teknik özelliklerini belirten belgenin yazılı olarak ibraz edilmesi gerekir.)

8.3. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (8.2) ve (8.2.1) maddelerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu İhalede; Biçerdöverle yapılan her türlü hasat işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.

8.5. Belgelerin sunuluş şekli:

8.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

8.5.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8.5.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

 

Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM  9   Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                                                       (Basın No: 214)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .