TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İ L A N

13.02.2019

İhale Kayıt Numarası 2019/51446 1- a)İdarenin Adı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü b)Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yenidoğanlı Köyü Boztepe/KIRŞEHİR c)Telefon ve Faks Numarası Tel: 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks: 0 386- 515 41 44 d)Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr. 2- İhale Konusu Hizmetin 2019 Yılı Çalışma Dönemi İçerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşleri (İşçilikleri) Hizmet […]

İhale Kayıt Numarası 2019/51446

1- a)İdarenin Adı Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b)Adresi Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yenidoğanlı Köyü Boztepe/KIRŞEHİR
c)Telefon ve Faks Numarası Tel: 0 386-515 41 40 (3Hat) Faks: 0 386- 515 41 44
d)Elektronik Posta Adresi malya@tigem.gov.tr.

2- İhale Konusu Hizmetin 2019 Yılı Çalışma Dönemi İçerisinde Bitkisel Üretim ve Hayvancılık İşleri (İşçilikleri) Hizmet Alım İşidir.
a) Niteliği Türü ve miktarı İhale konusu hizmet alım işinin cins ve miktarları İdari ve Teknik Şartnamede belirtilmiştir.
b) İşin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait, İş Yerleri,(Koyunculuk Tesisleri) Hububat Ekili Alanları ve Yem Bitkisi alanları ile bunların stoklama yerleri ve Tohum Hazırlama tesisleridir.
c) İşin Yapılma Zamanı (Süresi) İhale konusu işler 1 (bir) yıl süreli olacaktır.

İhale Dokümanının Satın Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Boztepe/KIRŞEHİR

3- Alınacağı yer ve dokümanın bedeli 250,00 TL
4- Uygulanacak İhale Usulü Kapalı Zarf Usulü
5- İhalenin Yapılacağı Yer Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Toplantı Salonu – Boztepe/KIRŞEHİR
İhale tarih ve Saati 26/02/2019 Saat: 14.30

Malya Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi
6- Teklif Mektuplarının Verileceği 26/02/2019 Saat : 14.30
Yer ve Son Teklif verme tarih ve Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun
Saati Görülmemesi halinde ikinci ihale: 05/03/2019 tarihi Saat: 14:30’de
Yapılacaktır
7- Geçici Teminat Miktarı Teklif Edilen Tutarın %3’ü oranında olacaktır.
Kesin Teminat Miktarı İhalede oluşan tutarın % 6’sı oranında olacaktır.

8- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret
ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
Olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
Kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik
Eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

f) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

8.2.İsteklinin, ihale tarihine göre son iki ay içerisinde alınmış olma şartı ile bağlı bulunduğu vergi dairesi ile sosyal sigortalar kurumu veya bağ-kura borcunun olmadığına veya borcu var ise ertelendiğine dair belgeleri ihale komisyonuna ibraz etmesi zorunludur. İsteklinin iş ortağı olması halinde, bu belgenin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
8.3. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;
a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, sunulması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
(1) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.
(2) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.
8.4.Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede doğrudan personel çalıştırmasına dayalı her türlü hizmet alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
8.5. Belgelerin sunuluş şekli:
8.5.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

8.5.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

8.5.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
(Basın No. 30)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .