T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü

11.05.2016

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü Tıbbi Demirbaş ve Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası :2016/170073 1-İdarenin a) Adresi :AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR b) Telefon ve faks […]

T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Tıbbi Demirbaş ve Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2016/170073
1-İdarenin
a) Adresi :AHIEVRAN MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. 2 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası: 3862131096 – 3862134455
c) Elektronik Posta Adresi :kirsehir@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :22 KALEM- TIBBİ DEMİRBAŞ VE TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Kırşehir Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Sarf Deposuna.
c) Teslim tarihleri :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip yüklenici firma kurumun talebine istinaden 5 (beş) gün içerisinde ilk teslimatı gerçekleştircektir. Daha sonra kurumun istediği miktarda ve zamanda istenilen malzemeleri peyder pey teslim edecektir.Yüklenici kargo ile mal teslimatı yapmayacak, teslimat yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM SALONU ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:2/KIRŞEHİR
b) Tarihi ve saati :20.05.2016 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)İstekliler, ihale tarihi itibariyle teklif ettiği Tıbbi Cihazların/ürünlerin T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına Kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TİTUBB da ”Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır ” ibaresi bulunan onaylanmış barkot numarasını tekliflerinde yazılı olarak belirteceklerdir.
b) İhale tarihi itibariyle istekliler teklif dosyalarında T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Banksına üretici ve/veya ithalatçı firmaların ve bu firmaların adı altında bayiliklerinin kayıtlı olduğunu belgelendireceklerdir.
c)Tıbbi Cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihaz yönetmeliği ve vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamı dışındaki ürünler teklif edilecekse bu ürünlerin söz konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ ithatalcının yazılı beyanı yeterli olacaktır
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tıbbi demirbaş ve tıbbi sarf malzeme teknik şartnamesinde belirtilen bütün kalemler için ihale saatinde numune verecektir. Fiyat verilen her kalem mal için verilen numuneler malı tanıtacak nitelikte ve hangi istekliye ait olduğu etiketlenerek verilecektir. Numune teslim etmeyen isteklilerin numune vermedikleri kalem/kalemler için verdikleri tekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Her kalem için ayrı numune örneği verilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin numunesi iş bitimine kadar idarede kalacak diğer isteklilerin numuneleri ise iade edilecektir. Teklif edilecek olan numuneler için 2(iki) adet numune teslim formu düzenlenerek idareye teslim edilecektir.Komisyon gerek görürse numuneleri Ulusal ve Uluslararası kabul görmüş laboratuarlarda analizini yaptırabilir.Bu durumda analiz ücreti istekli veya yükleniciye aittir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:2/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Kırşehir İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası nezdindeki Tahsilat Hesabı olan TR75 0001 0002 6100 0010 0055 84 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZÜBEYDE HANIM CAD. NO:2/ KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(Basın No: 174)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .