SGK UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SGK UYGULAMALARINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

30.04.2015

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İLE Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yürütülen işlemlerde değişiklikler yapıldı…

SGK Fırat copy

KIRŞEHİR Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Ali Fırat, 23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nu ilgilendiren değişikliklere ilişkin yazılı açıklama yapan SGK İl Müdürü Mehmet Ali Fırat, değişiklikleri kapsayan konuları başlıklarıyla şöyle sıraladı:
MADDE 4- İş Kazası Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildirimi İPC Uygulaması
6331 sayılı Kanunun 14’üncü maddede belirtilen iş kazası meslek hastalıkları kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanacak idari para cezaları doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 5510 sayılı kanunun 102’nci maddesi hükümleri kapsamında uygulanır. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilir.
MADDE 25- İşsizlik Sigortası İşveren Payında İndirim (4447/Ek Madde 4)
Üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınır.( 4447 S.K)
MADDE 27- Yersiz Teşvik Primine Gecikme Cezası Uygulanmıyor (4447/Geçici 14. Madde)
Prim teşviklerinden yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereği her ay % 2 oranında gecikme cezası uygulanmaz.
MADDE 28- Genç İşçi İstihdamı İşveren Prim Teşviki (4447/Geçici 15. Madde)
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların; bir önceki takvim yılında bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işveren hisselerine ait oranına göre primler fondan karşılanır. 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu fıkradaki süreler 6 ay artırımlı uygulanır. Teşvikten yararlanması için işverenin prim veya idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının ödenmiş olması veya yapılandırılarak ödeniyor olması gerekir.
MADDE 44- Meslek edindirme kursuna katılan GSS kapsamında
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar anne veya babalarından yararlanmakta iken şimdi doğrudan kendileri kursiyer olarak GSS kapsamında olacaklar.
MADDE 45- Sosyal Güvenlik Destekleme Primi
5510 sayılı Kanunun 4/b (Bağ-Kur Esnaf Sigortası) kapsamında bağımsız çalışması olanların aylıklarından kesilen % 15 oranındaki SGDP % 10’a düşürüldü.
MADDE 46- 4/b (Bağ-Kur) Sigortalısının Prime Esas Kazancı
01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere 4 b (Bağ-Kur) sigortalısının çalıştırdığı işçisinden daha az PEK gösteremeyeceği uygulamasına son verilmiştir.
MADDE 47- İş Kurumu Kursiyerlerinin Prim Oranları
Kursiyerlerin prim oranları % 13,5 iken, GSS % 4,5, kısa vadeli sigorta % 1 olmak üzere toplamda % 5,5’e indirildi.
MADDE 52- Yurtdışında eğitim gören öğrencilerin borçlanması
Yurtdışında eğitim gören öğrencilerin öğrencilik veya doktora süresini borçlanmak için aranılan üç aylık müracaat süresi kaldırıldı. Her zaman borçlanma yapabilirler.
MADDE 54-Ortak olmayan şirket yöneticisinin sorumlu olmayacağı (Geçici Madde 61)
Şirketlerin kanuni temsilciler ve üst düzey yönetici veya yetkilileri hakkında Kurum alacaklarından dolayı Kurumca 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takibi başlatılmış olsun veya olmasın ilgili mevzuata ilişkin müşterek ve müteselsil sorumlulukları sona erer, yapılan takipler sonlandırılır ve bu kişiler hakkında uygulanan hacizler kaldırılır.
MADDE 56- 4/b (Bağ-Kur) Sigortalılarının Borçlarının Silinmesi, Hizmetlerin Askıya Alınması
“GEÇİCİ MADDE 63-12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ödememeleri veya ilgili kanunları uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulur. Ancak daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından talep edilmesi ve hesaplanan borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödedikleri takdirde, bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.
MADDE 57- Tazminat Alacaklarının Yapılandırılması (Geçici Madde 64)
İşverenlerin ve/veya üçüncü şahısların, 31.12.2014 tarihine kadar iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık, malullük, adi malullük ve ölüm hâlleri ile sigortalıya, genel sağlık sigortalısına veya bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle, kesinleşmiş mahkeme kararı sonucu ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlarına, kanuni faiz uygulanan sürenin başlangıcından bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen şekilde ve süre içinde ödenmesi hâlinde bu borçlara uygulanan kanuni faizin tahsilinden vazgeçilir. İlk taksiti bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren dört ay içinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.
MADDE 58- Emekli Maaşlarının Artırılması (GEÇİCİ MADDE 65)
2015 yılı Temmuz ödeme döneminde 1.000 TL (dâhil) ve altında olanlar 100 TL tutarında, 1.000 TL’nin üstünde olanlar da 1.100 TL’yi geçmeyecek tutarda ayrıca artırılır.
MADDE 59- Madenlerin Yer Altı İşlerinde İş kazasında Ölenler: (GEÇİCİ MADDE 66)
Kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; genel sağlık sigortası primi dâhil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilir ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmaksızın hak sahiplerine aylık bağlanır.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .