ÖZBAĞ BELEDİYESİ 8100 M2 8 CM’LİK BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE 2100 METRE BORDO RENKLİ YATIK BETON BORDÜR KIRŞEHİR ÖZBAĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZBAĞ BELEDİYESİ 8100 M2 8 CM’LİK BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE 2100 METRE BORDO RENKLİ YATIK BETON BORDÜR KIRŞEHİR ÖZBAĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

24.05.2018

ÖZBAĞ BELEDİYESİ 8100 M2 8 CM’LİK BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE 2100 METRE BORDO RENKLİ YATIK BETON BORDÜR KIRŞEHİR ÖZBAĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZBAĞ BELEDİYESİ 8100 M2 8 CM’LİK BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE 2100 METRE BORDO RENKLİ YATIK BETON BORDÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık […]

ÖZBAĞ BELEDİYESİ 8100 M2 8 CM’LİK BETON KİLİTLİ BETON
PARKE TAŞI İLE 2100 METRE BORDO RENKLİ YATIK BETON BORDÜR
KIRŞEHİR ÖZBAĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZBAĞ BELEDİYESİ 8100 M2 8 CM’LİK BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI İLE 2100 METRE BORDO RENKLİ YATIK BETON BORDÜR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2018/259799
1-İdarenin
a) Adresi : ÖRCÜN MAHALLESİ ANKARA CADDESİ 7 40080 ÖZBAĞ KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862348020 – 3862348020
c) Elektronik Posta Adresi : ozbagbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : http s: // ekap. kik. gov. tr/EK AP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8100 m2 8 cm kalınlığında beton kilitli parke taşı ile 2100 metre bordo renkli 50 cm’lik yatık beton bordür Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kasabamız Karşıyaka Mahallesi imar yolları ile Belediyemizce yükleniciye önceden bildirilecek yerler
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakiben Belediyemizce ihtiyaca binaen belirlenen yerlere teslim edilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Örcün Mahallesi Ankara Cad. no:7 Özbağ/Kırşehir
b) Tarihi ve saati : 04.06.2018- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Özbağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Özbağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (Basın: 148)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .