MÜZİK ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

MÜZİK ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

06.09.2017

MÜZİK ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ   Müzik Aletleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası: 2017/431580 1- İdarenin a) Adresi: Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR […]

MÜZİK ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

 

Müzik Aletleri Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2017/431580

1- İdarenin

 1. a) Adresi: Bağbaşı Mahallesi Bağbaşı Kampüsü 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası: 386 2804100 – 386 2804133
 3. c) Elektronik Posta Adresi: imidsatinalma@ahievran.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2- İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı: 27 Kalem Müzik Aleti – Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
 2. b) Teslim yeri: Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
 3. c) Teslim tarihi: Mallar sözleşme imzalandığı gün dahil 45 gün içerisinde Ahi Evran Üniversitesi Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına teslim edilecektir

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer: Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 2. b) Tarihi ve saati: 25.09.2017 – 14.00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1.            Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.            Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ahi Evran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Bağbaşı Yerleşkesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(BASIN NO: 328)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .