MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

27.05.2015

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nden Fabrikamız, Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Alımı Yönetmeliği Esasları Dâhilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2015/64958 1 – İdarenin a)Adresi: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR b) Telefon ve faks numarası: 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 […]

MEYDAN TAHMİL TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR
TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü’nden
Fabrikamız, Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Alımı Yönetmeliği Esasları Dâhilinde Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2015/64958
1 – İdarenin
a)Adresi: Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası: 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: Fabrikamız 2015/2016 Pancar Kampanyası süresince (yaklaşık ± % 20 toleranslı 130 gün) 3 adet 20 ton kapasiteli damperli kamyon (sürücüsüyle birlikte) ve 1 adet lastik tekerlekli kova taşıma kapasitesi 2,5 m3 olan yükleyici kepçe (operatörüyle birlikte) ile günlük kok, kireçtaşı v.s. gibi malzemelerin yer silosundan kullanım yerine 24 saat içerisinde istenilen zamanlarda getirilmesi, bunların işlendikten sonra oluşan artıkların ve pancar ile birlikte Fabrikaya gelmiş diğer malzemelerin (pancar toprağı, kuyruk v.s.) pres filtre toprağının, idarece fabrika sahasında gösterilen yerlere usulüne uygun olarak taşınması işidir.
b)Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR
c) İşin Süresi : ± % 20 toleranslı 130 gün
3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 08.06.2015 Pazartesi Günü – Saat 10.00
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- İş deneyim belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi.
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1- Kamu Kurumlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan “Her Türlü Yük Taşımacılığı ve Hafriyat” işleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 – Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (YüzOnSekizTürk Lirası) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanım satın almaları zorunludur.
8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.
10 – istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
12 – Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Diğer Hususlar:
13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
13.2- Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİUKALARI A.Ş.
(Basın No. 223)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .