MARANGOZ VE MOBİLYA ATÖLYESİ HAMMADDE SATIN ALINACAKTIR

MARANGOZ VE MOBİLYA ATÖLYESİ HAMMADDE SATIN ALINACAKTIR

26.10.2017

MARANGOZ VE MOBİLYA ATÖLYESİ HAMMADDE SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU Marangoz ve Mobilya Atölyesi Hammadde Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale […]

MARANGOZ VE MOBİLYA ATÖLYESİ HAMMADDE SATIN ALINACAKTIR

KIRŞEHİR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU

Marangoz ve Mobilya Atölyesi Hammadde Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2017/542992
1- İdarenin
a) Adresi: Kırşehir-Ankara Karayolu 18.Km 1 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası: 386 2243424 – 386 2243334
c) Elektronik Posla Adresi: ab30791@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 210*280*30 mm Suntalem mat 500 Adet 210*280*18 mm Suntalem mat 800 Ad 210*280*08 mm Sunta boyalı çift yüzlü beyaz 400 Ad PVS Bant 080*22 mm Mat 1 M1 30.000 Mt PVS Bant 080*33 mm Mat 1 M 20.000 Mt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
b) Teslim yeri: Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Ankara yolu 18 Km. Çuğun mevkii
c) Teslim tarihi: 12.12.2017 Tarihinden itibaren mal teslimine başlanacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Ankara yolu 18 Km. Çuğun mevkii
b) Tarihi ve saati: 16.11.2017 – 14.30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumu Ankara yolu 18 Km. Çuğun mevkii adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Açık ( eza İnfaz Kurumu Ankara yolu 18 Km. Çuğun mevkii adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’üııden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
BASIN NO: 411YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .