MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

07.05.2015

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden : Madeni Yağ mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. İhale kayıt numarası : 2015 / 55586 1 – İdarenin a) Adresi :Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -Kırşehir b) Telefon ve faks numarası […]

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
Madeni Yağ mal alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2015 / 55586
1 – İdarenin
a) Adresi :Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 -Kırşehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 – 37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2015 döneminde ihtiyacı olan Muhtelif cins ve evsafta toplam 9.468 Kg. madeni yağ alımı işidir.
Sıra Nosu Adı Evsafı Ölçüsü Miktarı
1- Gravis M220 Kapalı Sistem Dişli Yağı Kg. 1.110
2- Gravis M320 Kapalı Sistem Dişli Yağı Kg. 1.850
3- Hydro Oil HD 46 Hidrolik Sistem Yağı Kg. 5.580
4- Super Gres MP2 Endüstiryel Gres Yağı Kg. 480
5- Kap Gres 3 Endüstiryel Gres Yağı Kg. 80
6- Algrease Extra Sentetiel SL-WR-WHIT (Gıda San. Uyg.) Endüstiryel Gres Yağı Kg. 48
7- XHP 222 Endüstiryel Gres Yağı Kg. 160
8- Tellus 68 Hidrolik Sistem Yağı Kg. 160
TOPLAM 9.468

b) Teslim Yeri : Kırşehir Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı

c)Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasını müteakiben 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim tek parti halinde teslim edilecektir.

3 – İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 20 / 05 / 2015 Çarşamba Günü – Saat :14.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ile ilgili meslek odası Belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge,
4.1.8. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3.2. Diğer Belgeler :
4.3.2.1- Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler
b) Yetkili Satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler.
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir:
1- Sanayi Sicil Belgesi,
2- Meslek Odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu
3- İmalatçı Yeterlilik belgesi.
5 – İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 – İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı Kırşehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 118,00 TRY (YüzonsekizTürk Lirası ) karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur.
7- İhalede kısmi teklif verilmeyecektir.
8 – Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 – İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
10 – İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 – Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
12 – Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez
13 – Diğer Hususlar
13.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
13.2. Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş

(Basın No. 193)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .