KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI 

 KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI 

29.08.2017

KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KIRŞEHİR SEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ   KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası      :              2017/432884 1-İdarenin a) Adresi : Akçaağıl […]

KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KIRŞEHİR SEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

KISMİ ZAMANLI İŞ YERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2017/432884

1-İdarenin

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası : 3862216130-3862216138

c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirseker@turkseker.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız İş Yeri Hekimliği ile ilgili hizmetlerinin, 12 (on iki) ay süresince toplam 497 saat olmak üzere 1 adet kısmi zamanlı iş yeri hekimi çalıştırılarak yerine getirilmesi işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii / KIRŞEHİR

b) Tarihi ve saati: 06.09.2017 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İsteklilerin, çalıştıracağı İş yeri hekimi için; Gerçek Kişi ise “İş Yeri Hekimlik Belgesi” ’ni, Tüzel Kişi ise ” İş Yeri Hekimliği Yetki Belgesi” ‘ni, teklifleri kapsamında sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1.  İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan iş yeri hekimi çalıştırılmasına dayalı her türlü iş, benzer iş olarak kabul edilecektir.

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası – Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii / KIRŞEHİR –

Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

  1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  4. Diğer hususlar:

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(Basın No:327)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .