Kırşehir’de 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

Kırşehir’de 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu

03.10.2017

“XIII. yüzyıla kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri” tartışılacak, fikir tespitleri ile yeni bilgiler ortaya çıkarılacak…

KIRŞEHİR’DE Esnaf Teşkilatı’nın Kurucusu ve ticaret, ekonomi ve sosyal hayatta önemli etkileri olan Pir Ahi Evran-ı Veli’nin öğretisi, felsefesi ve prensiplerinin tüm dünyaya duyurulacağı 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’na ve sahipliği yapacak.
2013 yılında 2’incisi gerçekleştirilen ve 68 bilim adamının 47 bildiri sunduğu Ahilik Sempozyumu’nun 3’üncüsü 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde Kırşehir’de Ahi Evran Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.
Sempozyumla Ahiliğin sadece Türkiye’ye değil, dünyaya kaynak olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, tüm Kırşehirlileri sempozyuma davet etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 21 oturumda gerçekleştirilecek.
“XIII. yüzyıla kadar Türk ve İslam Dünyasında Ahiliğin Temelleri”nin tartışılması, çeşitli fikirlerin tespiti ve yeni bilgilerin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’nun ana konu başlıkları; “Kavram Olarak Fütüvvet”, “XII. Yüzyıldan Önce Feta Anlayışı ve Temel Özellikleri”, “XII. Yüzyıldan İtibaren Teşkilat Olarak Fütüvvet”, “Halife Nasır Dönemi Fütüvvet Anlayışı ve Teşkilatı”, “Halife Nasır Sonrası Fütüvvet Teşkilatı”, “Fütüvvet-nameler, Fütüvvet Kültürü ve Ahilik Teşkilatına Olan Etkileri”, “Arapça Fütüvvet-nameler”, “Farsça Fütüvvet-nameler”, “Türkçe Fütüvvet-nameler”, “Ahilik ile İlgisi Bulunan Fütüvvet Benzeri Diğer Metinler”, “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ahiliği Etkileyen Temel Dinamikler”, “Türk Dünyasında Ahilik Benzeri Sosyal Davranış Örnekleri”, “İlk Türkçe Metinlerde Ahilik Değerleri ile İlgili Bilgiler”, “İlk Müslüman Türk Devletleri Döneminde Yazılan Eserlerde Ahilik ve Fütüvveti Çağrıştıran Bilgiler”, “Kadim Dünyada Meslek Örgütlenmeleri ve Gençlik Hareketleri”, “XII. Yüzyılda Örgütlü Sosyal ve Dinî Yapıların Ortaya Çıkışı” konularından oluşuyor.

5 Ekim Perşembe günü başlayacak III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’nun açılışı Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ahi Evran Konferans Salonu’nda saat 10.30’da protokol konuşmaları ile yapılacak.
Sempozyumun ilk gününde ilk oturumda “İslamiyet Öncesi Feta ve Fütüvvet Anlayışı” konu başlığında Prof. Dr. Ali Torun’uin başkanlığında Prof. Dr. İbrahim Yılmaz’ın “Eski Arap Şiirlerinde Fütüvvet Kavramı”, Prof. Dr. Mehmet Şeker’in “Alplıktan Fütüvvete/Fütüvvetten Ahiliğe”, Prof. Dr. İhsan Al-Deek “İslamiyet Öncesi ve İslami Dönemlerde Fütüvvet”, Doç. Adil Şen “Ahilikteki Ahlaki Kaidelerin İslam Öncesi Arabistan Yarımadasındaki Temellerine Bir Bakış” konularında sunumlarını yapacak.

2. oturumda Prof. Dr. Mikail Bayram’ın başkanlığında Prof. Dr. Zülfikar Durmuş “Fütüvvetin Kur’ani Temelleri/Ashab-ı Kehf Bağlamında”, Doç. Dr. Fəridə Hicran Vəliyeva “Fütüvvet Kavramı”, Prof. Dr. Hüseyin Yaşar “Fütüvvetin Kur’ani Temelleri (Sülemî Örneği)”, Prof. Dr. Mashhour Al Habazi Srour “The Role of Futuwwa in the Crusades” sunumları olacak.

Yunus Emre Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek 3. oturumda “Fütüvvetin ve Ahiliğin Kur’ani Temelleri-II” konu başlığında Prof. Dr. Mustafa Keskin’in başkanlığında Prof. Dr. Himmet Konur “Fütüvvet Ehli ve Kadınlar”, Prof. Dr. İbrahim Maraş “Ahiliğin Türk ve İslam Ahlakındaki Temelleri”, Yrd. Doç. Dr. Muhammed Bahaeddin Yüksel “Temel Dinamikleri Açısından Fütüvvet ve Ahiliğin Kur’ani Referansları”, Öğretim Görevlisi Naznaz Tawfeq “Irak-Erbil Yöresinde Fütüvvet Kavramı ve Önemi” sunumlarını yapacak.

4. oturum Aşık Paşa Salonu’nda “İslami Dönemde Fütüvvet Anlayışı” Prof. Dr. Ahmet Taşğın’ın oturum başkanlığında Prof. Dr. Rıza Savaş “Ahiliğin Hz. Muhammed Devrindeki Temelleri”, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Tözluyurt “Fütüvvetnamelerde Nübüvvet Anlayışı”, Yrd. Doç. Dr. Fatih Güzel “Halife Nasır’dan Önce Fütüvvetin Durumu”, Yrd. Doç. Dr. Yaseen Kittani “Fütüvvet ve Sufizim” konularında sunumlarını paylaşacak.

5. oturumda “Halife Nasır ve Sonrası Fütüvvet Tasavvuru I” konu başlığında Prof. Dr. Abdurrahman Güzel’in başkanlığında Doç. Dr. İsmail Pırlanta “Bir Fütüvvet Buyrultusu Işığında Halife Nasır Dönemi Fütüvvet Anlayışı”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çatak-Araştırma Görevlisi Ahmet Vural “Halife Nasır ve Şihabettin Ömer Sühreverdi İkilisinin Fütüvvet Teşkilatının Gelişimindeki Rolü”, Yrd. Doç. Dr. Fatih Güzel “Halife Nasır Dönemi Fütüvvet Anlayışı ve Teşkilatı” sunumlarını yapacaklar.
“Halife Nasır Ve Sonrası Fütüvvet Tasavvuru II” konu başlığındaki 6. oturumda Prof. Dr. Hüseyin Yaşar’ın oturum başkanlığında Prof. Dr. Nader Qasım “Nasır Dönemi Fütüvveti ve Onun Tarihi Gelişimi: Nücumu’z-Zahire ve Rihlet-i İbn Battuta Modelinde”, Yrd. Doç. Dr. Fatih Tok “Sülemî’nin Kitabu’l-Fütüvve’sinde Ortaya Koyduğu İnsan-Allah İlişkisinin Ayetlerle
Temellendirilmesi”, Araştırma Görevlisi Muhammed Aslan-Araştırma Görevlisi Ömer Aslan “Sülemî’nin Kitâbü’l-Fütüvve Adlı Eserinde Kullandığı Hadisler Hakkında Bir Değerlendirme” konularındaki sunumlarını paylaşacaklar.
7. oturumda “Fütüvvetnameler (Arapça-Farsça-Türkçe) ve Fütüvvet Kültürü I” konu başlığında Prof. Dr. Kemal Göde’nin oturum başkanlığında Prof. Dr. Ali Torun “Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvetnameler Üzerine Değerlendirmeler”, Prof. Dr. Ahmet Taşğın “Fütüvvetname’nin Hülasası Olarak Şeyh Safi Buyruğu: Bir Metnin Sürekliliğinden Koparılıp Boşlukta Bırakılması”, Doç. Dr. Zivar Hüseynli Baylan “Farsça Yazılmış Ahilik Metinleri: Fütüvvetname ve Risale-i Civanmerdan”, Doç. Dr. Mustafa Hizmetli “Fityanın Öncüsü Olarak Ayyârların IX. Yüzyıl Bağdat’ındaki Faaliyetleri” konularında sunumlarını yapacaklar.
“Fütüvvetnameler (Arapça-Farsça-Türkçe) ve Fütüvvet Kültürü II” konu başlığındaki 8. Oturum da Prof. Dr. Zülfikar Durmuş’un başkanlığında Doç. Dr. Hüseyin Akpınar “Fütüvvetnamelerde Musiki Kültürü”, Doç. Dr. Kamil Sarıtaş “Ahlak Felsefesi Açısından Fütüvvetnameler ve Ahilik”, Doç. Dr. Mohammadamin Shahjoueı “Persian Books of Chivalry (Fütüvvetnameler) and Their Moral Messages to Contemporary Human Life”, Doç. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ahiliği Etkileyen Temel Dinamikler” konularında sunumları ile sempozyumda yer alacaklar.
“Ahi Kültüründe Tarihi Şahsiyetler ve Fütüvvet Algısı-I” konu başlığındaki 9. oturum da Prof. Dr. Mustafa Demirci Prof. Dr. Mehmet Necmettin Bardakçı “VIII. Yüzyılda Bir Müslüman Türk Feta: Abdullah İbn Mübarek ve Fütüvvet Anlayışı”, Doç. Dr. Mustafa Güneş “Bir Ahi Olarak Ebu Hanife”, Doç. Dr. Naile Süleymanova “Rus Şarkiyatçıları’nın Ahilik Hakkındaki Görüşleri”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emin Seyhan “Ebu’l-Hasan el-Harakânî’nin Fütüvvet Anlayışının Ahilik Değerlerinin Oluşumuna Katkısı”; “Ahi Kültüründe Tarihi Şahsiyetler ve Fütüvvet Algısı-II” konu başlığındaki 10. oturum da Prof. Dr. İbrahim Yılmaz’ın başkanlığında Yrd. Doç. Dr. Sema Özdemir “Muhyiddin İbnü’l-Arabi ve Ekberi Ekolde Bir Ahlak Meselesi Olarak Fütüvvet Kavramı”, Yrd. Doç. Kader Altın “Erzincan’ın İki Önemli Ahi Lideri: Ahi Nizamettin ve Ahi Ayna Bey”, Okutman İbrahim Ünalan “Ahi Emiri Ahmed-i Zencanî Hazretleri ve Fütüvvetnamesi” konularındaki sunumlarını paylaşacaklar.
Türkiye, Filistin, Bulgaristan, Azerbaycan, Kazakistan, İran, Irak ülkelerinden 76 akademisyenin bildiri sunduğu ilk gününde 10 oturumun gerçekleştirileceği 3. Ahilik Sempozyumu’nun 2. gününde 11 oturum yapılacak.

6 Ekim 2017 Cuma günü saat 09.30’da başlayacak ikinci günde 11. oturum da “Esnaf Destanlarının Türk Kültürü ve Ahi Kültürünün Oluşumuna Etkileri” konu başlığında Prof. Dr. Ali Çelik’in başkanlığında Prof. Dr. İsmet Çetin “Ticarette Yergi ve Övgü: Esnaf Destanları Örneği”, Prof. Dr. Abdülkadir Yuvalı “Ahilik Teşkilatı, Yesevi Geleneğinin Devamı Olabilir mi?”, Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya “Türk Kültüründe Esnaf Destanları”, Dr. Yaşar Kalafat “Pir Kültü İtibariyle Ahilik Kurumu”; 12. oturum da “Anadolu’da Fütüvvet ve Ahilik” konu başlığında Prof. Dr. Kadir Özköse’nin başkanlığında Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen “XIII. Yüzyılda Anadolu’da; Fütüvvet Teşkilatının Esnaf Teşkilatı (Ahi Teşkilatı) Haline Dönüşmesini Hazırlayan Faktörler”, Yrd. Doç. Dr. Rıfat İlhan Çelik “Anadolu Ahiliğinin Doğuşunda Rol Oynayan Siyasi Etkenler”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş “Moğol Tahakkümü Döneminde Anadolu Şehirlerinin Korunmasında Ahiler”; 13. oturum da “Ahi Evran ve Tarihi Kişiliği” konu başlığında Prof. Dr. Ergün Laflı’nın başkanlığında Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu “Hacı Bayram-ı Veli’nin Ahilikle İrtibatı”, Yrd. Doç. Dr. Sedat Kardaş “Ali Nihanî’nin Manzum Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi’nde Ahi Evran ile Hacı
Bektaş-ı Veli İlişkisi”, Yrd. Doç. Dr. İsmail Bilgili “Ahi Evran’ın ‘El-Letâifu’l-Gıyasiyye’ Eserinin Değerlendirmesi”; 14. oturum da “Dini Ekoller ve Ahilik I” konu başlığında Prof. Dr. Saffet Sarıkaya’nın başkanlığında Prof. Dr. Muhittin Eliaçık “Fütüvvetnamelerde Şia/İmamiye Tesirleri”, Prof. Dr. Kadir Özköse “Tasavvuf Dönemi Mekteplerinden Nişabur Ekolünün Fütüvvet Anlayışı”, Yrd. Doç. Dr. Hasan Türkmen “Fütüvvetnamelerdeki Hanefî-Maturidi Etkiler/Şefaat Örneği Üzerinden”, Yrd. Doç. Dr. Öncel Demirbaş “Ahilik Geleneğinde Uygulanan Esasların Tasavvufî Düşüncedeki Karşılıkları”; “Dini Ekoller ve Ahilik II” konu başlığındaki 15. oturum da Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı’nın başkanlığında Prof. Dr. Ali Bolat “Ahiliği Etkileyen Temel Bir Dinamik: Melâmet”, Prof. Dr. Ali Çelik “Ahilik Kültürünün Kur’an ve Sünnetten Dayanakları”, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz “Necip Mahfuz’un ‘Ezilenler’ Romanında Kadim Bir Sosyal Grubun İzleri: Harafişler”, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şahin “Serbedari Hareketinin Ortaya Çıkması Ve Gelişmesinde Fütüvvet Teşkilâtının Rolü”; “Ahilik, Ticaret ve Esnaf I” konu başlığındaki 16. oturum da Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever’in başkanlığında Prof. Dr. Mehmet Saffet Sarıkaya “Ahiliğin Kaynaklarından Erken Dönem Kesb/Kazanç Edebiyatı”, Araştırma Görevlisi Fatma Şeyma Boydak “Fütüvvet Kavramı Bağlamında Ahilikte Debbağlık ve Cildcilik”, Doç. Dr. Elnura Azizova “Meslekler Kutsaldır: Erken Dönem “Kesb” Literatüründe Fütüvvet Teşekküllerine Temel Oluşturan Dini Dinamikler”, Doç. Dr. Mustafa Özkan “Ahilik’teki Çalışma, Kazanma ve Tüketim Ahlakının Oluşmasında Hadislerin Etkisi”; “Ahilik, Ticaret ve Esnaf II” konu başlığındaki 17. oturum da Prof. Dr. İsmet Çetin’in başkanlığında Prof. Dr. Ergün Laflı “Ahi Birlikleri İle Bizans Loncaları Üzerine Bir Deneme”, Prof. Dr. Ahmet Cahit Haksever “Şehirleşme-Modernleşme ve Ahilik: Ankara Örneği”, Yrd. Doç. Dr. Bahattin Keleş “Memlüklerde Esnaf Teşkilatı Olarak Kurulan Nizâmu’n-Nikâbât Teşkilatının
Ahilikle Karşılaştırılması”; 18. oturum da “Ahilik, Ticaret ve Ahlak” konu başlığında Prof. Dr. İbrahim Maraş’ın başkanlığında Prof. Dr. Ali Yakıcı “XI. Yüzyıl Eserlerinden Atebetü’l-Hakâyık’ta Ahiliği Hazırlayan Eserlere Dair Tespitler”, Prof. Dr. Lyubomir Mikov Ahiliğin Bulgaristan’daki Esnafların Teşkilâtları ve Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi”, Prof. Dr. Mustafa Demirci “Ahiliğin Değer, Zihin ve İnsan İnşa Metodu”, Yusuf Turan Günaydın “Eski Türkiye’de İş Teşkilâtına Kaynak Teşkil Eden Ahilik Öncesi Oluşumlar”; 19. oturum da “Farklı Coğrafyalarda Ahiliğin İzleri I” konu başlığında Prof. Dr. Mustafa Sever’in başkanlığında Prof. Dr. Metin Akar “Hz. Muhammed (sav) İle Hz. Ali (ra): Uhuvvet/Ahilik Teşkilatlarının İki Melcei ve Kazakistan İle Türkiye Türklerinin Eski Edebiyatlarında Bunlarla İlgili Olarak Yazılan Eserler”, Doç. Dr. Ergali Esbosınov “Orta Asya’da (Kazaklarda) Ahilik Geleneğinin İzleri”, Doç. Dr. Adem Öger “Uygur Türklerinde Fütüvvet Kültürü/Fütüvvetnameler ve Ahilik Teşkilatına Etkileri”, Saida Darieva (Doktorant) “Ahilik ve Özbek Nakşiliği”; 20. oturum da “Farklı Coğrafyalarda Ahiliğin İzleri II” konu başlığında Prof. Dr. Metin Akar’ın başkanlığında Prof. Dr. Mustafa Sever “Kutadgu Bilig’de Ahilik Değerleriyle Paralel İlkeler”, Araştırma Görevlisi Dr. Bilal Koç “Türk Hanedanı’nın Delhi Pazarındaki Denge-Denetim Sistemi: Sultan Alaeddin Muhammed Halaci Örneği”, Soner Ahmed (Doktorant) “Ahiliğin Bulgar Topraklarında Yayılmasına Dair Toponimik Kanıtlar”, yüksek lisans öğrencisi Ergün Veren “Dede Korkut Kitabı’nda Ahiliğin İzleri” konularında sunumlarını paylaşacaklar.
3 gün sürecek ve iki günde 21 oturumun gerçekleştirileceği 3. Uluslararası Ahilik Sempozyumu’nun son 21. kapanış oturumunda genel değerlendirme Prof. Dr. Metin Akar’ın başkanlığında Prof. Dr. Saffet Sarıkaya, Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı, Prof. Dr. Ali Torun tarafından yapılacak.
Sempozyuma Erciyes Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Filistin Najah National University, Bozok Üniversitesi, Bulgaristan Bilimler Akademisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Kazak Ulusal Üniversitesi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Giresun Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, İran Shahid Beheshti University, Bartın Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi, Hazar Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Niğde
Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Halkbilimi Araştırmaları Kültür ve Strateji Merkezi, Irak Selahaddin Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bulgar Bilimler Akademisi, Hacettepe Üniversitesi’nden katılım sağlanacak.
(HABER: GÜLNAZ CEYLAN)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .