KIRŞEHİR KBS-BULUT PROJESİ KAPSAMINDA

KIRŞEHİR KBS-BULUT PROJESİ KAPSAMINDA

22.01.2015

Kent Bilgi Sistemi ile Kırşehir “marka şehir” olacak… KIRŞEHİR KBS-BULUT PROJESİ KAPSAMINDA Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Kent Bilgi Sistemi Projesi’nde Kırşehir’de pilot iller arasında yer aldı… Kırşehir il genelinde 7 belediyenin dahil edildiği projede veri toplama oranı yüzde 90 tamamlandı… KIRŞEHİR “marka şehir” oluşturma noktasında uygulamaya konulan Kent Bilgi Sistemi-Bulut Projesi kapsamına alındı. […]

Kent Bilgi Sistemi ile Kırşehir “marka şehir” olacak…

KIRŞEHİR KBS-BULUT PROJESİ KAPSAMINDA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Kent Bilgi Sistemi Projesi’nde Kırşehir’de pilot iller arasında yer aldı… Kırşehir il genelinde 7 belediyenin dahil edildiği projede veri toplama oranı yüzde 90 tamamlandı…

proje

KIRŞEHİR “marka şehir” oluşturma noktasında uygulamaya konulan Kent Bilgi Sistemi-Bulut Projesi kapsamına alındı. Kırşehir’in il bütünündeki tüm belediyeler, yani 7 belediye ile İl Özel İdaresi çalışma alanı pilot alanına dahil edildi.
Projenin ülke bütününde uygulanmaya başlanmasıyla binalara ait tüm bilgilerin sisteme aktarılmasıyla kentsel dönüşüm ile depreme karşı yapı güvenliğine ilişkin bilgilere sahip olunacak. İl bütününde arsa durumu ve arsa teminini bilmek daha kolay olacak. Ülke bütününde uygulanmaya başlanınca planlamanın mevcut durumunun ne olduğu ve iyileştirilmesi sorgulanabilecek.
2015 Yılı I. Koordinasyon Kurulu toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistem Daire Başkanı Dr. Akın Kısa, Kent Bilgi Sistemi-Bulut Projesi hakkında bilgiler verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemler Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistem Daire Başkanı Dr. Akın Kısa, ülke bütününde bina envanterini oluşturarak şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve yapı güvenliği konusundaki eksikliklerin giderilmesi gibi birçok konuda katkı sağlayacak Kent Bilgi Sistemi-Bulut Projesi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
“Bakanlık olarak bizim vizyonumuz yaşanabilir çevre ve marka şehirlerin oluşturulması. Kent Bilgi Sistemi odağında düşündüğümüz zaman marka şehirler daha çok odağımızda olacak. Marka şehirlerin oluşturulması için mevcut yaşadığımız şehirlerin dönüştürülmesi gerekiyor. Bu dönüşümün de öncelikle mevcut problemlerin tespit edilmesi ve bu tespit edilen problemlerin giderilmesiyle sonuca ulaşılır ve iyileştirme ardından marka şehirlere geçiş süreci olur.
“İyi bir kentin asli unsurları önce yerleşme alanının iyi seçilmesi, sağlam binanın yapılması ardından kentsel fonksiyonların iyi bir şekilde icra edilmesi ve kent estetiğinin düzgün bir şekilde olması. Bu 4 bileşeni sağladığımız zaman kent daha yaşanabilir ve daha nitelikli olacaktır. Bu çerçevede mevcut kentlerimizin durumunu anlamak, sorunlarını tespit etmek için bilgi teknolojilerinden faydalanmak lazım. Bu kapsamda öncelikle kente ilişkin verilerin toplanması ve bunun bir bilgi sistemiyle yönetilmesi gerekmekte. Bu kapsamda bizim başlattığımız bir projenin 4 ayrı bileşeni var. Bunlardan birincisi Kent Bilgi Sistemi’nin bulut teknolojisi ile kullanılması ve ülke bütünlüğünde yaygınlaştırılmasıdır. Ayrıca yer bilimsel verilerle ilgili bir sistem söz konusu. E-plan otomasyon sistemimiz var. Burada mekansal planların bir planın yapımına ilişkin karar alınmasından askı, onay ve ardından vatandaşa sunulmasına kadar sürecin yönetimiyle ilgili olarak bir teknik altyapı, yazılım altyapısı sunacağız. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Ayrıca afet senaryoları ile ilgili bir sistem geliştirmekteyiz. Ülkemizin yüzde 85’inin deprem riskli alanlarda olduğunu düşündüğümüz zaman bu dört bileşenin bir arada, birbiriyle bütüncül olarak ele alınması gerekiyor ki öncelikle yapı güvenliğinin değerlendirilmesi, buna bağlı olarak planlamanın yeniden şekillendirilmesi. Bunların yer veri sistemlerinden gelmesi ve hepsinin Kent Bilgi Sistemi bütünlüğünde analiz edilerek kentsel yaşamın daha nitelikli hale getirilmesi gerekmekte.
“Neden Kent Bilgi Sistemi’ne ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü öncelikle kente ilişkin verilerin sistematik bir şekilde yönetilmesi için bilgi teknolojilerinin kullanılması gerekiyor. Bu çevrede hem güncel verinin sağlanması, hem de veriye hızlı erişimin sağlanması için kullanılıyor. Kent Bilgi Sistemi’nin bir ayağı coğrafi verilerin yönetilmesi, diğer ayağı ise Yönetim Bilgi Sistemi dediğimiz personel, gelir, emlak yönetimi gibi belediyelerimizin diğer birimlerindeki verilerin yönetilmesi. Bunların birbiriyle entegre bir şekilde birleştirilip analiz edilerek kullanılmasının getireceği faydalar söz konusu. Hem hızlı hizmet verilmesi anlamında, hem gelir takibinin yapılması anlamında Kent Bilgi Sistemi’nin önemi büyük. Örneğin emlak gelirleriyle ilgili olarak şimdi Kırşehir il bütününde bina verisini topluyoruz. Bu bina verisinin sayısının bilinmesi ne kadar emlak vergisine konu, ne kadar taşınmazın olduğu sorusunun da cevabını bulmaktır. Burada daha detaylı analizler yapılabilir. Çünkü binanın grafik yapısıyla beraber onu kadastro verisiyle birleştiriyoruz. Ayrıca Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nün kimlik paylaşım sistemiyle üçü bir arada entegre edildiğinde tapu, ikamet eden ve bina verisi bir araya geldiğinde kimlerin kiracı olduğu sorusu da cevap bulur. Burada kiradan doğan gelir vergisinin de takibi söz konusu olur. Bu şekilde birçok örnek getirilebilir. Yine plan verileriyle biz tapu-kadastro verilerini bir araya getirdiğimizde Bakanlığımız TABSİS Tapu Kadastro Bilgi Sistemi ile ülke bütünlüğünde kadastro verilerini sunuyor. Kentte ne kadar imar uygulamasının yapıldığı, ne kadar uygulamaya ihtiyaç olduğu gibi sorulara cevap bulmak mümkün olur. Bu örnekler çok fazla sayıda artırılabilir.
“Ülkemizde Kent Bilgi Sistemi ile ilgili genel duruma bakacak olursak 2011’de bizim bu çalışmaları başlatmadan önce genel durumu tespit etmek adına yaptığımız bir analiz çalışması var. Değerler daha önce ki belediye yapılanmasına göredir. Kent Bilgi Sistemi ile ilgili ihtiyacın çok fazla olduğunu görüyoruz. Özellikle mevcut durumda büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinde görece daha iyi bir durum olduğunu, ancak bununla beraber temel birtakım problemlerin olduğunu görüyoruz. Bunlar veri formatı ve bu konuda bir mevzuat eksikliğinin olmasıdır. Biz 2012’de Kent Bilgi Sistemi veri standartlarının belirlenmesi adlı bir proje kapsamında veri formatına ilişkin de bir çalışma yaptık. Burada amaç bir belediyede üretilen verinin başka bir kurumda da paylaşılabilmesi, çünkü herkes ayrı içerikte, ayrı standartta, ayrı formatta veri üretiyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli belediyelerimizin Kent Bilgi Sistemi’nin altyapısıyla ilgili sıkıntıları var, bu da donanım altyapısı, yetişmiş insan kaynağı. Çünkü bir sistem odasının idame ettirilmesi için bilgisayar mühendisi ihtiyacı olacaktır ya da bu konuda uzman bir mühendisin çalıştırılması gerekecektir. Kaynak sıkıntısı var küçük belediyelerimizin özellikle. Bu çerçevede gelişen teknolojiyle beraber bununla ilgili Bakanlık olarak biz nasıl bir çözüm üretiriz düşüncesiyle bu projeyi geliştirdik. Bulut teknolojisi dünyada kullanılan ve son 5 yılda gelişen bir teknoloji ve son 2 yılda uygulama alanı çok genişledi. Bulut teknolojisi kamu harcamalarında tasarrufu da beraberinde getiriyor. Bizim projeye çıkış yolumuz da benzer gerekçeyle, çünkü 2-3 bin nüfuslu bir belediyede bile sistem odasının tesis edilmesi, bunun başına bir mühendisin konulması, yazılımın temin edilmesi ve 5 yıllık idamesine baktığımız zaman 500 bin lira gibi bir maliyeti var. Bunu biz bin belediyede düşündüğümüzde hepsini aynı ölçekte olsa 500 milyon gibi bir rakam eder. Belediyelerin büyümesiyle beraber sistemin ihtiyacının da büyüdüğünü düşündüğümüzde 5 yıllık bilgi sistemi ile ilgili kamunun maliyeti 1 milyar lirayı bulacak büyüklükte. Bizim hedefimiz personel ihtiyacını ortadan kaldıracak, yazılım maliyetlerini ortadan kaldıracak ve donanımı da Ankara’da ya da Bakanlığın uygun göreceği başka bir yer de olabilir bir sistem odası tesis edilerek buradan ülke bütününde sunulması. Belediyelerimizin, özel idarelerimizin bu konuda tekrar yatırım yapmamasından dolayı ciddi bir kaynak tasarrufu söz konusu olacak.
“Bulut bir merkezden konulan bir yazılıma internet üzerinden erişerek ihtiyaç duyulan fonksiyonların yürütülmesidir. Kent Bilgi Sistemi’nin bileşenlerini oluşturan yazılımları bir merkezde çalıştırarak bu konudaki ihtiyacı karşılayacağız. Kent Bilgi Sistemi ile ilgili 4 ana modülü öncelikli olarak belirledik. Bunlar numarataj, imar, ruhsat ve altyapı modülleri. Kamuda tekrar tekrar kaynak harcanmasının önüne geçeceğiz. Kent Bilgi Sistemi ya da kurumlar arası veri paylaşımında verinin ortak içerikte, ortak standartta olmamasından kaynaklanan sıkıntılarımız var. Veri paylaşımında ortak bir dil konuşulmuyor diyebiliriz. Dolayısıyla bir kurumun ürettiğini diğer kurum alıp okuyamadığı için ya da veri dönüşümü yaptığında birtakım kayıplara neden olduğundan dolayı sıkıntılar yaşanmakta. Bilgi ne kadar, veri ne kadar paylaşılırsa daha çok bilgi elde edilir. Sorunların yönetimi de o düzeyde kolaylaşır. 2012’de Kent Bilgi Sistemi’nin coğrafi ayağı ile ilgili veriler için bir standart tanımladık. Kent familyasında çöp kutusuna kadar veri içeriği tanımlanmış durumda. Ulaşımla ilgili, altyapı ile ilgili veriler toplanıyor. Sisteme aktarıp diğer verilerle ilişkili hale getiriyoruz. Veri üretim sürecimiz devam ediyor. Adres, arazi kullanımı, arazi örtüsü, bina, bitki örtüsü, jeodezik tesisler, kamusal hizmetler, kent mobilyası, su kütlesi ve ulaşım gibi veri standartlarında bilgiler toplanıyor.
“Biz bu projeyi öncelikle Elazığ, Ardahan ve Talas’ta başlatmıştık ve sadece ilçe merkezleri itibariyleydi. Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda Kırşehir de eklendi ve Kırşehir’i il bütününde ekledik, diğer pilot belediyelerden farklı olarak. Kırşehir ilinde de şu an Kaman, Çiçekdağı ve Mucur’da veri toplama işimiz devam ediyor. Kaman’ı tamamlamak üzereyiz. Kırşehir’de veri toplama işimizi de yüzde 90’larda tamamlamış bulunmaktayız. Bu sistemin Türkiye’de belli bir dağılımla ülke bütününde adım adım hizmete geçirilmesi hedeflenmekte. Bu projede paydaş olarak belediyelerimizden ve özel idarelerimizden beklentilerimiz var. Müşterek bir çalışma olarak protokol imzalamamız gerekiyor ve Şubat ayının ikinci haftasında da Sayın Bakanımızın da katılımıyla bir protokol imza töreni söz konusu olacak.”
Koordinasyon Kurulu üyelerine projenin önemine dikkat çeken Vali Necati Şentürk, “Binalara ait tüm bilgilerin sisteme aktarılmasıyla kentsel dönüşüm ile depreme karşı yapı güvenliğine ilişkin bilgilere sahip olunacak. İl bütününde arsa durumu ve arsa teminini bilmek daha kolay olacak.
Ülke bütününde uygulanmaya başlanınca planlamanın mevcut durumunun ne olduğu ve iyileştirilmesi sorgulanabilecek” ifadesini kullandı.
Belediyelere hiçbir maliyet ve külfet getirmeyen projenin uygulanmasında belediyelerin sadece sokaklarda levhalamayı yapması noktasında beklentilerin olduğu belirtilirken, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de, toplantıya katılan ilçe ve belde belediye başkanlarına projenin önemine dikkat çekti.
“BÜTÜN BELEDİYELERİMİZ SİSTEME DÖRT ELLE SARILSIN”
Kentsel dönüşüm konusu ile ilimiz Kırşehir’in birinci derece deprem bölgesinde yer alması dolayısıyla afet yönetimi konusunda bu çalışmanın çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Bahçeci, “Şu an ilimizde ya da ilçelerimizde bir afet yaşasak bunu nasıl yöneteceğimizle ilgili hiçbir elimizde veri ve çalışma yok. Bununla ilgili konularda bence hepimizin çok hassas bir şekilde yaklaşmamız önemli. Belediyelerimizin bu sisteme girmesi çok önemli. Sayın Genel Müdürümüz beni ilk aradığından ‘Başkanım gözünüz aydın Kırşehir’e piyango çıktı’ dedi. Sayın Bakanımızın takdiriyle Kırşehir bu çalışmanın içine girdi. Bizim belki çok paralar ve çok ciddi emek harcayarak oluşturacağımız çalışmayı Bakanlık bizim adımıza hiçbir para almadan, bizim hiçbir şeyimize gerek duymadan emeğe kendisi hazırlayacak ve bize teslim edecek. Gelir artırıcı, çevreyle ilgili birçok projenin altyapısını oluşturacak. Sizin elinizde veri olmazsa hiçbir çalışma yapamıyorsunuz. Biz Belediye olarak bazı konularda çalışma yapmak istiyoruz, ama elinizde bina bilgileri, hane bilgileri olmadığı için bu çalışmaların hiçbirini tam manasıyla gerçekleştiremiyoruz. Kesinlikle bununla ilgili de ciddi bir altlık oluşturacak. Belki çalışmayla ilgili tereddütler olabilir ilçelerimizin o konuda da biz Kırşehir Belediyesi olarak size her türlü konuda teknik olarak bundan sonra ki, yani sizlere teslim edildikten sonra ki kısmında teknik elemanlarımızla yardımcı oluruz. İl bütünlüğü açısından bu çok önemli. İnşallah bütün belediyelerimiz bu sisteme dört elle sarılır. Kırşehir’de bütün il sınırları olarak ilk belirlenen ildi. Elazığ, Ardahan merkezdi sadece. Kırşehir bütün ilçeleriyle sisteme dahil olacak. Bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

 YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .