KIRŞEHİR KAMAN 300 KİŞİLİK YURT PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ

KIRŞEHİR KAMAN 300 KİŞİLİK YURT PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ

24.08.2017

KIRŞEHİR KAMAN 300 KİŞİLİK YURT PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Kırşehir Kaman 300 Kişilik Yurt Projesi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt […]

KIRŞEHİR KAMAN 300 KİŞİLİK YURT PROJESİ HİZMET ALIM İŞİ

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNŞAAT EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kırşehir Kaman 300 Kişilik Yurt Projesi Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/409279

1-İdarenin

a) Adresi : Söğütözü Cad. 2176. Sok. No:25 Kat:7 06520 Söğütözü ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3125516528 – 3125516588
c) Elektronik Posta Adresi : insaatemlak@kyk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tüm Projelerin (mimari,statik,mekanik,elektrik, altyapı,çevre tanzimi, projeleri ve detayları, orijinalleri,CD/DVD kopyalrı) mahal listeleri,metrajlar,keşif evrakları ve pursantaj tabloları,özel ve genel teknik şartnameler hazırlanmasıdır.(8250m2)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Ankara İli Çankaya İlçesi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 90(doksan) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:25 Kat:7 06520 Söğütözü – ÇANKAYA / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 14.09.2017 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
  4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

a) Yüksek Öğrenim Yurtları

b) Huzurevleri,

c) Hastaneler,

d) Oteller (3,4,5 yıldızlı) ve benzeri yataklı yapıların projelerinin hazırlanması (sıfırdan yeni yapılan) kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 100 TRY karşılığı İhale Dökümanı T.C.Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesindeki 3977 5043-5725 Nolu hesaba ( IBAN: TR55 0001 0025 3339 7750 4357 25)Yatırılmasına mütaakip alınan makbuz karşılığında Söğütözü Mah. 2176 .Sk. No:25 Kat:7 06520 Çankaya-ANKARAadresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. (Basın No: 321)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .