KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

18.06.2018

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. […]

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihlerinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,

                5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)

                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.

               5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.

                5.5 Tüzel kişi olması halinde:

                5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.

                                5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.

                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

               5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

              5.8 İhaleye katılacak olanlar her bir ihale için 100,00 TL Şartname bedelini Belediyemiz veznelerine veya Belediyemiz Halk Bankası TR92 0001 2009 5020 0007 0000 20 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.

              5.9 Bilet Satış Yazıhaneleri için ihaleye girecekler; Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği (Düzenli yolcu taşımacılığı) yaptığına dair (D1) Yetki Belgesi veya D1 belgesi bulunan herhangi bir firmanın acenteliğini (temsilciliğini) yaptığına dair sözleşme belgeleri getireceklerdir.

İhaleler ile ilgili  bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.     

S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık

Kira Muh. Bedeli

Geçici

Teminat

İhale Tarihi İhale Saati
1 Ahi Evran Mah.

Şehit Sami Atabey Cadddesi.

Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali

10 nolu Bilet Satış Yazıhanesi

(22.83 m2)

3 Yıl 19.500,00 TL 585,00 TL 29.06.2018

Cuma

10:30
2 Ahi Evran Mah.

Şehit Sami Atabey Cadddesi. 

Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali

7 nolu Bilet Satış Yazıhanesi

(22.83 m2)

3 Yıl 19.500,00 TL 585,00 TL 29.06.2018

Cuma

10:40

                                                                                                                                                             İlan olunur.  (Basın No. 171)  (19-22)

                                                                                                                                                                           YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .