KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

25.03.2015

  GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası 1-İdarenin a) Adresi b) Telefon ve faks numarası c) Elektronik Posta Adresi ç)’İhale dokümanının görülebileceği internet adresi […]

 

resmi ilan
GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
GIDA VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
1-İdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç)’İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
2- 1 hale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi
: 2015/33578
: KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR : 3862131023 – 3862133755 : ihale@kirsehir.bel.tr : https: ekap.kik.gov.tr/EKAP
: 18 Kalem Muhtelif Gıda ve İhtiyaç Malzemeleri Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’tayer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
: KIRŞEHİR BELEDİYESİ HAYIR EVİ DEPOLARI : 15 takvim günü içerisinde TEKNİK ŞARTNAMEDE belirtilen standartlarda teslim edilecektir.Kırşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hayır Evine mallar getirilmeden önce muayene kabul komisyonu huzurunda ve kontrolünde tartılarak ve sayılarak teslim alınacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU : 21.04.2015 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve IÜ0TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GELİR ŞEFLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALI HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’tinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
I I. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basın No. 134)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .