KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) SATIN ALINACAKTIR

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) SATIN ALINACAKTIR

06.10.2017

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) SATIN ALINACAKTIR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50000 KG KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/499612 1-İdarenin a) Adresi : […]

KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ-KIRŞEHİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

50000 KG KALORİFER YAKITI (FUEL-OİL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/499612

1-İdarenin

 1. a) Adresi : KAYABAŞI MAHALLESİ STADYUM CADDESİ 1 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
 2. b) Telefon ve faks numarası : 3862131160 – 3862135036
 3. c) Elektronik Posta Adresi : kirsehir@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 Kilogram Kalorifer Yakıtı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yeri : Kaman Hirfanlı Ahi Evran Doğa Kampı
 2. c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra Kurumun isteği ve ihtiyacına paralel olarak, (mevcut bulunan yakıt depoların durumuna göre) ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey mal alımı yapılacaktır.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Nasuhdede Mahallesi Killik Caddesi Numara:2 Merkez/KIRŞEHİR

 1. b) Tarihi ve saati : 23.10.2017 – 14:30
 2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler akaryakıt dağıtım kuruluşu veya bayisi olduğuna dair EPDK’dan almış oldukları belge veya yazının aslı ya da noter onaylı suretini ve bağlı olduğu Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma İzin Belgesini ibraz edeceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret

Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nasuhdede Mahallesi Killik Caddesi Numara:2 Merkez/KIRŞEHİR adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Nasuhdede Mahallesi Killik Caddesi Numara:2 Merkez/KIRŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Basın No:376YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .