KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI ile PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI ile PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

29.05.2015

KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI ile PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR. Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2015/66448 1- İdarenin a) Adresi : […]

KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI ile PANCAR ANALİZ LABORATUVARI HİZMETLERİ İÇİN İŞGÜCÜ ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ ALINACAKTIR.
Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ile Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmetleri için işgücü çalıştırılması hizmet alımı ihalesi T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet alımı yönetmeliği esasları dâhilinde Açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası : 2015/66448

1- İdarenin
a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 – Kırşehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 – 37 / 0386 221 61 38
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr

2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 27 işgücü, Pancar Analiz Laboratuvarında 34 işgücü olmak üzere
hizmetlerinin yürütülmesi için toplam 61 işgücü çalıştırılması işidir.
b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi : Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarında 130 gün, Pancar Analiz Laboratuvarında 100 gün

3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası
b) Tarihi ve saati : 10.06.2015 Çarşamba Günü, Saat 09.30

4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası belgesi
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2 -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- İş deneyim belgesi:
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş a benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3- Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.3.1- Kamu Kuramlarında veya Özel Sektörde Bedel İçeren Tek Bir sözleşme Kapsamında Kabul İşlemleri Tamamlanan personel çalıştırılmasına dayalı işler. Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (YüzOnSekizTürk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası – Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200- KIRŞEHİR / Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde işin tamamına teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Diğer Hususlar:
13.1- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
13.2- Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

(Basın No:229)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .