İLÂN  KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLÂN  KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

22.03.2019

İLÂN  KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN  1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz mallar ile araçların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. […]

İLÂN 

KIRŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmaz mallar ile araçların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

2) Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir.

3) İsteklilerin her taşınmaz mal için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubu ile yerleşim yerini gösterir nüfus kayıt örneği ile kimlik fotokopisi veya tasdikli bir örneği, ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesiyle birlikte komisyona müracaat etmeleri zorunludur.

4) Başkaları adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekâletnameyi, Tüzel kişilerin ise yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri zorunludur.

5) Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazine’ye ait taşınmaz malların satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmaz mallar için 5.000,00.- (Beşbin) TL, dışındakiler için 1.000,00.- (Bin) TL’ nin üzerinde olması halinde satış bedelinin 1/4′ ü peşin olarak kalanına kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıla kadar üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksitle ödeme yapılabilecektir.

8) Hazine’ye ait taşınmaz malların satışı KDV’ ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.

9) Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

10)İsteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.

11) Satışı yapılacak taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi kanunu uyarınca KDV alınacaktır.

12), İhaleye çıkarılan araçlar İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde bulunmakta olup ihaleye iştirak edenler  ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır.

 

İlan olunur.

 

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya https://kirsehir.csb.gov.tr/ internet adreslerinden öğrenilebilir.

      İletişim Numarası: 386 262 24 24

                                                                              SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ MALLAR

 

Sıra No Mahalle/Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine hissesi

(m2)

Cinsi İmar

Durumu

Tahmini
Bedeli (TL)
Geçici Teminatı (TL) Satışın Dayanağı İhale
Tarihi
İhale saati
1 Kayabaşı Mahallesi 2361 8     313,00 313,00 Arsa İmarlı 62.600,00 15.650,00 2886 /45 03.04.2019 09:00
2 Kayabaşı Mahallesi 2356 7    314,00 314,00 Arsa İmarlı 62.800,00 15.700,00 2886/45 03:04.2019 09:20
3 Karahıdır 232 3  679,00 679,00 Arsa İmarlı 12.300,00 3.075,00 2886/45 03.04.2019 09:40
4 Karahıdır 232 4 630,00 630,00 Arsa İmarlı 11400,00 2.850,00 2886/45 03.04.2019 10:00
5 Karahıdır 231 2 748,00 748,00 Arsa İmarlı 13.500,00 3.375,00 2886/45 03.04.2019 10:20
6 Karahıdır 231 3 869,00 869,00 Arsa İmarlı 15.660,00 3.915,00 2886/45 03.04.2019       10:40
7 Karahıdır 232 2 1.189,00 1.189,00 Arsa İmarlı 21.500,00 5.375,00 2886/45 03.04.2019 11:00
8 Karahıdır 232 5 776,00 776,00 Arsa İmarlı 14.000,00 3.500,00 2886/45 03.04.2019 11:20
9 Karahıdır 231 1 926,00 926,00 Arsa İmarlı 16.700,00 4.175,00 2886/45 03.04.2019       11:40
10 Karahıdır 232 1 882,00 882,00 Arsa İmarlı 16.000,00 4.000,00 2886/45 03.04.2019       13:20
11 Dulkadirli Kartalkaya   436     101,00 101,00 Arsa İmarsız 1.350,00 337,50 2886/45 03.04.2019 13:40
12 Yağmurlu Armutlu 103 40    8561,81 8561,81 Tarla     İmarsız 25.700,00 6.425,00 2886/45 03.04.2019 14:00
13 Yağmurlu Armutlu 127 30    8372,82 8372,82 Tarla İmarsız 25.200,00 6.300,00 2886/45 03.04.2019 14:20
14 Yağmurlu Armutlu 103 9   2317,38 2317,38 Tarla İmarsız 7000,00 1.750,00 2886/45 03.04.2019 14:40
15 Yağmurlu Armutlu 127 4   14688,83 14688,83 Tarla İmarsız 44100,00 11.025,00 2886/45 03.04.2019 15:00
16 Tatarilyas yayla   471    2900,00 2900,00 Ham toprak İmarsız 34.800,00 8.700,00 2886/45 03.04.2019 15.20
17 Tatar İlyas yayla   360     160,00 160,00 Arsa İmarsız 1.920,00 480,00 2886/45 03.04.2019 15:40
18 Tatarilyas yayla   434    1236,60 1236,60 Arsa İmarsız 14.900,00 3.725,00 2886/45 03.04.2019 16:00
19 Sıddıklı Ekizağıl 129 7 3.000,00 3.000,00 Arsa İmarsız 39.000,00 9.750,00 2886/45 03.04.2019 16.20
20 S.Küçükbogaz 102 220 7.409,41 7.409,41 Tarla İmarsız 16.700,00 4.175,00 2886/45 04.04.2019 09:00
21 S.Küçükboğaz 112 1 3.380,42 3.380,42 Hamtoprak     İmarsız 13.550,00 3.387,50 2886/45 04.04.2019 09:20
22 S.küçükboğaz 141 1 2018,70 2018,70 Arsa İmarsız 26260,00 6.565,00 2886/45 04.04.2019 09:40
23 S.Küçükbogaz 142 2 1421,13 1421,13 Arsa İmarsız 18500,00 4.625,00 2886/45 04.04.2019 10:00
24 S.küçükboğaz 142 1 703,89 703,89 Arsa İmarsız 9.200,00 2.300,00 2886/45 04.04.2019 10:20
25 Yağmurlu Sayobası 146 4 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 10:40
26 Yağmurlu Sayobası 147 1 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 11:00
27 Yağmurlu Sayobası 146 3 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 11:20
28 Yağmurlu Sayobası 132 4 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 11:40
29 Yağmurlu Sayobası 146 2 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 13:20
30 Yağmurlu Sayobası 147 3 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 13:40
31 Yağmurlu Sayobası 132 3 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 14:00
32 Yağmurlu Sayobası 135 4 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,000 2886/45 04.04.2019 14:20
33 Yağmurlu Sayobası 132 2 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 14:40
34 Yağmurlu Sayobası 142 4 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 15:00
35 Yağmurlu Sayobası 146 1 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 15:20
36 Yağmurlu Sayobası 147 4 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 15:40
37 Yağmurlu Sayobası 132 1 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 04.04.2019 16:00
38 Yağmurlu sayobası 147 2 1000,00 1000,00 Arsa İmarsız 12.000,00 3.000,00 2886/45 05.04.2019 09:00
39 Ulupınar 128 2 664,59 664,59 Arsa İmarlı 9.350,00 2.337,50 2886/45 05.04.2019 09:20
40 Tepesidelik   119 6 384,41 384,41 Hamtoprak İmarsız 5.000,00 1.250,00 2886/45 05.04.2019 09:40
41 Tepesidelik   116 1 81,26 81,26 Arsa İmarsız 1.060,00 265,00 2886/45 05.04.2019 10:00
42 Tepesidelik   126 4 448,62 448,62 Hamtoprak İmarsız 5.840,00 1.460,00 2886/45 05.04.2019 10:20
43 Yeşiloba     677 2.268,00 2.268,00 Arsa İmarsız 28.400,00 7.100,00 2886/45 05.04.2019 10:40
44 Kortulu   112 1 939,88 939,88 Hamtoprak İmarsız 6.580,00 1.645,00 2886/45 05.04.2019 11:00
45 Özbağ Örcün 579 4 4.950,83 4.950,83 Arsa İmar 298.000,00 74.500,00 2886/45 05.04.2019 11:20

                                                                                                                            

 

KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
 EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR
SIRA   MARKASI MODELİ CİNSİ TAHMİNİ GEÇİCİ PLAKA TİPİ RENGİ İHALE İHALE BULUNDUĞU
NO         BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) NO     TARİHİ SAATİ YER
1   RENAULT 1139 SW 1992 Otomobil 5.750,00 1725,00 40 DT 362  OTOMOBİL   SİYAH 05.04.2019 13:20 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2   TOFAŞ-FIAT KARTALSW 1994 Otomobil 5.000,00 1.500,00 40 AF 909 OTOMOBİL SİYAH 05.04.2019 13:40 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
3   TOFAŞ-FIAT KARTAL  SW 1994 Otomobil 4.500,00 1.350,00 40 AE 718 OTOMOBİL SİYAH 05.04.2019 14:00 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4   RENAULT 12 TSW 1999 Otomobil 8000,00 2400,00 40 AU 977 OTOMOBİL SİYAH 05.04.2019 14:20 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
 

(Basın No. 63) (18-22)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .