ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

02.11.2017

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE İLÇE BİRİMLERİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/542023   1-İdarenin a) Adresi : […]

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE İLÇE BİRİMLERİNİN ELEKTRİK ENERJİSİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/542023

 

1-İdarenin
a) Adresi : AHI EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BULVARI NO:27 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862135555 – 3862131044
c) Elektronik Posta Adresi : kirsehirlojistik@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 650.000 (ALTIYÜZELLİBİN) kWs ELEKTRİK ENERJİSİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HİZMET BİNALARINA
c) Teslim tarihi : İşin Başlama Tarihi : 01 Ocak 2018 Saat: 00:00 İşin Bitiş Tarihi: 31 Aralık 2018 Saat: 24:00 arasını kapsar.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU (AHİ EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BUL. NO:27 MERKEZ / KIRŞEHİR)
b) Tarihi ve saati : 17.11.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan almış olduğu ve serbest tüketiciye elektrik enerjisi satış hakkı veren Toptan Satış Lisansı, Üretim Lisansı, Ortaklık veya Perakende Satış Lisansı vb. belgelerinden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri aslı veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ (AHİ EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BUL. NO:27 MERKEZ / KIRŞEHİR) LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ / SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, LOJİSTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, SATINALMA BÜRO AMİRLİĞİ (AHİ EVRAN MAH. M.ALİ YAPICI BUL. NO:27 MERKEZ / KIRŞEHİR) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (Basın No:429)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .