AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

02.12.2018

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası                                     : 2018/613671 1-İdarenin a) Adresi : GÜLDİKEN MAH. ŞEHİT METİN KOCA CAD. NO: […]

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                     : 2018/613671

1-İdarenin

a) Adresi : GÜLDİKEN MAH. ŞEHİT METİN KOCA CAD. NO: 17 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862131102-3862136574
c) Elektronik Posta Adresi : 40.imi@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :

 internet adresi (varsa)                                : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 000 litre Motorin ve 1.000 litre Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt ürünleri İdarenin deposu olmadığından ihtiyaca göre petrol istasyonundan araçlara ikmal suretiyle alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey 27.12.2013 tarihine kadardır.
3- ihalenin

a) Yapılacağı yer : Kırşehir il Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Odası
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 -10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumandan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonu Bayilik Belgesi,

isteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalışma

Ruhsatı,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve-mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. hale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

(Basın No. 327)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .