AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

18.11.2018

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR KIRŞEHİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-KIRŞEHİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRŞEHİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/589404 1-İdarenin a) […]

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRŞEHİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-KIRŞEHİR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KIRŞEHİR POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/589404
1-İdarenin
a) Adresi : Güldiken Mahallesi Şehit Polis Mahmut SARISAKAL Caddesi 2 40100 Güldiken Mahallesi KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862724012 – 3862724015
c) Elektronik Posta Adresi : kadirakdamar@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 29.600 lt. Motorin (5.000 lt.si Jeneratör için) 5.400 lt. Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırşehir İl Merkezinde istekliye ait akaryakıt istasyonunda İdareye ait araçların depolarına ve Jeneratör için alınan yakıt İdarenin Güldiken Mahallesi Şehit Polis Mahmut SARISAKAL Caddesi No: 2 Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü KIRŞEHİR adresindeki jeneratör yakıt deposuna
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Güldiken Mah. Şehit Polis Mahmut SARISAKAL Cad. No:2 Kırşehir
b) Tarihi ve saati : 07.12.2018 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış “Dağıtıcı Lisansı” veya “Bayilik Lisansı”nı teklifi ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli sözleşme imzalama aşamasında Kırşehir İl Merkezinde kendisine ait yada sözleşme yaptığını gösteren en az 1 (Bir) adet Teknik Şartnamede belirtiler şekli ile ATOS sistemine sahip akaryakıt istasyonunun bulunduğunu belgeleyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale Dokümanı, doküman bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri veya Mal Müdürlüklerine yatırıldığı gösteren makbuzun Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü, Satınalma Büro Amirliği görevlilerine ibraz edilmesi suretiyle aynı bürodan temin edilebileceği gibi EKAP üzerinden de temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
(Basın No. 313)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .