“Ahiliğin merkezi Kırşehir’dir”

“Ahiliğin merkezi Kırşehir’dir”

02.12.2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: “Ahiliğin merkezi Kırşehir’dir” CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kırşehirli hemşehrimiz Yıldırım Kaya, Konya’da 27-30 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Ticaret Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi”nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın, “Ahiliğin merkezi Konya” şeklindeki […]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya:

“Ahiliğin merkezi Kırşehir’dir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kırşehirli hemşehrimiz Yıldırım Kaya, Konya’da 27-30 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Ticaret Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle düzenlenen “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi”nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın, “Ahiliğin merkezi Konya” şeklindeki sözüne tepki gösterdi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın konuşmasıyla Ahiliğin merkezinin Konya olduğunu ilan ederek, talihsiz bir açıklamaya imza attığınra dikkat çeken Yıldırım Kaya, “Ahiliğin merkezi Kırşehir’dir” dedi.
Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“27-30 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde; Ticaret Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği desteğiyle Konya ilimizde “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” düzenlenmiştir. Konya Belediye Başkanı zirvede yaptığı konuşmada, Ahiliğin merkezinin Konya olduğunu ilan ederek, talihsiz bir açıklamaya imza atmıştır.
“Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu, Kırşehir halkının yüzyıllardır Ahilik geleneğiyle yoğrulan kültürün bir parçası olduğunu, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran’ın, Cacabey, Ahmed-i Gülşehri’nin, Aşık Paşa’nın, Muhterem Hatun’un, Süleyman Türkmani’nin, Yunus Emre’nin mezarlarının Kırşehir’de olduğunu; bu değerlerin Kırşehir halkı ile bütünleştiğini herkes bilir. Herkesin bildiğini Konya Belediye Başkanının bilmemesine imkan yoktur.
“Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde de, Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğu açıkça yer alır. Yaşanan talihsiz olaydan sonra, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yetkili kişilerle görüşerek Ahilikle ilgili yönetmenliği hatırlattım. Ahiliğin merkezinin resmi olarak da Kırşehir olduğunu bir kez daha teyit ettirdim. (Resmî gazetede yayınlanan yönetmelik ektedir)
“Ahilik etkinliklerinin Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında yapılması Kırşehirlileri her zaman mutlu eder. Ancak Konya Belediye Başkanının Ahiliğin merkezinin Konya olduğunu açıklaması kabul edilemez.
“Mevlana anması ve Şeb-i Arus törenleri Konya halkı için neyi ifade ediyorsa; Ahilik de Kırşehir halkı için aynı şeyleri ifade ediyor. Bunu en iyi Konya Belediye Başkanının anlaması gerekir. Bu gerçeği ne Konya Belediye Başkanı, ne de başka bir AKP yöneticisi değiştirebilir.
“Kırşehir halkı demokrasi uğruna ilçe yapılmayı göze almış, bedeller ödemiştir. Ancak demokrasi sevdasından vazgeçmemiştir. Ahilikten de asla vazgeçmez!
“Kırşehir’in bir evladı, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili olarak duyduğum sorumluluğun gereği bu açıklamayı yapıyorum. Kırşehir Ahiliğin merkezi, Anadolu’nun Gülşehridir.
“Gelecek kuşaklara da bu şekilde taşınacaktır.
“Ahilik Kırşehir’de yaşayacak! Türkiye’de dünyada var olacaktır…”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ahilikle ilgili yönetmenliği da hatırlattı. İşte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 13 Ağustos 2008 Çarşamba günkü Resmi Gazete’nin 26966 sayısında yayınlanan Ahiliğin merkezinin Kırşehir olduğunu teyit eden Ahilik Haftası Kutlama Yönetmeliği:

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkârlar ile bunların örgütlerinde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile kutlamaların merkezi olan Kırşehir’de ve ülke genelinde gerçekleştirilecek Ahilik Haftası kutlamalarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 14/B maddesi ile 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
c) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,
ç) Kurul: Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunu,
d) Komite: Ahilik İl Kutlama Komitelerini,
e) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
f) TESKOMB: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğini,
g) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ahilik Kutlamaları ve Düzenlenecek Faaliyetler
Ahilik kutlamaları
MADDE 5 – (1) Ahilik Haftası kutlamaları her yıl Ekim ayının ikinci Pazartesi günü başlar ve yedi gün sürer.
(2) Kutlamaların zamanı ve süresi, gerekli görülen hallerde Kurulun teklifi ve Bakan onayı ile değiştirilir.
(3) Kutlamalar tüm illerde, valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla yapılır.
(4) Kırşehir ili kutlamaların merkezi olup, burada Kurul tarafından belirlenecek resmi kutlama programı uygulanır. Buradaki kutlamalara diğer illerdeki esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinin temsilcileri de katılır.
(5) Bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, festivaller, şenlikler ve benzeri etkinliklerin bu tarihe rastlaması halinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kutlama faaliyetleri birlikte gerçekleştirilebilir.
Düzenlenecek faaliyetler
MADDE 6 – (1) Kırşehir’deki kutlamalar Kurul tarafından belirlenecek resmi kutlama programı dâhilinde yapılır.
(2) Kırşehir ili dışındaki illerde; valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, TESK’e üye esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri ve ahilik konusunda inceleme araştırma ve çalışmalar yapmak üzere kurulan dernek ve vakıflar tarafından;
a) Fuar, kermes, sergi, ikram ve benzeri faaliyetler,
b) Konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi bilimsel toplantılar,
c) Resim, şiir, kompozisyon ve benzeri yarışmalar,
ç) Film, video gösterileri, tiyatro oyunları ve müzik dinletileri,
düzenlenir.
Kutlama giderleri
MADDE 7 – (1) Kırşehir’de yapılacak kutlamaların giderleri; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ile TESK bünyesinde kurulan Mesleki Eğitim Fonu gelirlerinden karşılanır.
(2) Kırşehir’deki kutlamalara ilişkin bütçe Kurul tarafından yapılır. Kurul, bütçe gelir ve giderlerinden Bakana karşı sorumludur. Harcamalar, birisi TESK üyesi olmak üzere Kurul üyeleri arasından seçilecek beş kişiden oluşan bir komite tarafından gerçekleştirilir. Komitenin Başkanı, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürüdür.
(3) Kurulun bu Yönetmelik kapsamında yapacağı çalışmalarla ilgili giderler, bu bütçeden karşılanır.
(4) İllerde yapılacak kutlamaların giderleri, başta kutlamanın yapılacağı ildeki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları, TOBB’a üye odalar ve TESKOMB’a bağlı esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri olmak üzere; il kutlama komitesinde yer alan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanır.
(5) Kutlama giderlerinin karşılanmasında yerel yönetimler ile kişi ve kuruluşlarca yapılacak ayni ve nakdi bağışlardan ve sponsorlardan da yararlanılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu
ve Ahilik İl Komiteleri Oluşumu ve Görevleri
Ahilik kutlamaları merkez yürütme kurulu
MADDE 8 – (1) Kutlamalar için; Bakanlıkta Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu, illerde Ahilik İl Kutlama Komiteleri kurulur.
(2) Kurul; Bakan veya görevlendireceği yetkili temsilcinin Başkanlığında, Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü ile İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, TOBB, TESK ve TESKOMB temsilcilerinden oluşur.
(3) Kurula; Başkanın uygun görmesi halinde, kurulda yer almayan kurum ve kuruluşların temsilcileri de katılabilir.
(4) Kurulun sekretaryasını Bakanlık Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü yürütür.
Kurulun görevleri
MADDE 9 – (1) Kurul; Aralık, Mart ve Haziran aylarında olmak üzere, yılda üç defa Bakanlığın belirleyeceği yerde toplanır. Kurul gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine de toplanabilir.
(2) Kurul aşağıda sayılan görevleri yerine getirir.
a) Bir önceki yıl gerçekleştirilen kutlamaları değerlendirmek,
b) Kırşehir’de yapılacak resmi kutlama faaliyetlerini Ahilik geleneğine ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde belirlemek ve programını yapmak,
c) Kırşehir dışındaki illerde yapılacak çerçeve kutlama programını hazırlamak, illere göndermek ve illerden gelen programların son şeklini onaylamak,
ç) Kırşehir’de en az 5 yılda bir Ahilik Şurası düzenlemek,
d) Kutlamalar ile ilgili haber ve faaliyetleri basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması için gereken çalışmaları yapmak,
e) Kutlama faaliyetlerinin bütçesini yapmak ve onaylamak.
İl kutlama komitesi ve görevleri
MADDE 10 – (1) Kırşehir’de ve diğer illerde yapılacak kutlamalar için mülki idare amirinin veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında; belediye başkanı, üniversite rektörü, il sanayi ve ticaret müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm Müdürü, esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, ticaret ve sanayi odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri tabi üye olmak üzere, mülki idare amirinin belirleyeceği ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile İl Kutlama Komitesi oluşturulur.
(2) Komitenin sekretaryasını il sanayi ve ticaret müdürlüğü yürütür.
(3) Mülki idare amirince uygun görülen bir tarihte toplanan komite aşağıdaki görevleri yerine getirir.
a) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda kutlama faaliyetlerine ilişkin program taslaklarını hazırlayarak Kurula göndermek,
b) Yapılacak törenlerde görev alacak kurum ve kuruluşlar ile ilgili kişileri belirlemek,
c) Kutlama faaliyetlerine ilişkin sonuç raporunu kutlamalardan sonra Kurula göndermek.
(4) İl Kutlama Komitesi, yapılacak kutlama programlarından Kurula karşı sorumludur.
(5) Kırşehir ilinde yapılacak kutlama programı il kutlama komitesinin görüşü alınarak Kurul tarafından hazırlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. (HABER: BEYHAN BALLI)



YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .