AHİKA’NIN TEKNİK DESTEK SÜRECİ BAŞLADI

AHİKA’NIN TEKNİK DESTEK SÜRECİ BAŞLADI

07.07.2017

KIRŞEHİR’İN bulunduğu TR71 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önemli olan, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sunduğu teknik destek sürecine girildi. Her yıl üç dönem halinde gerçekleştirilen başvurularda Temmuz-Ağustos dönemi 25 Ağustos 2017, Eylül-Ekim dönemi 31 Ekim 2017, Kasım-Aralık dönemi 29 […]

KIRŞEHİR’İN bulunduğu TR71 bölgesindeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önemli olan, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Ahiler Kalkınma Ajansı’nın sunduğu teknik destek sürecine girildi.
Her yıl üç dönem halinde gerçekleştirilen başvurularda Temmuz-Ağustos dönemi 25 Ağustos 2017, Eylül-Ekim dönemi 31 Ekim 2017, Kasım-Aralık dönemi 29 Aralık 2017 tarihi saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.
Ahiler Kalkınma Ajansı, 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıktı.
Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.ahika.gov.tr internet sitesinden temin edilebilecek. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 400 bin TL olacak.
Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması amacıyla yapılacak teknik desteğin ajansa toplam maliyeti 15 bin TL’yi aşmayacak. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsayacak.
Destek oranı % 100 oranında olan çağrıya Kırşehir yerel yönetimleri, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler başvuru yapabilecek.
Başvuruların alınması için son tarihler her bir dönem için ayrı ayrı tanımlanırken, başvurular KAYS üzerinden yapılacak ve matbu dosyaların son başvuru tarihine kadar ajansa ulaştırılması gerekecek.
Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uyması gereken koşullar ise şöyle:
• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması.
• Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,
• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.
• Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi borcu olmaması (Kamu kurumları ve mahalli idareler bu koşuldan muaftır).
• Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi dolmuş veya ödenmemiş vergi borcu olmaması (Kamu kurumları ve mahalli idareler bu koşuldan muaftır).
Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için uyması gerekenler:
a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum
veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar.
b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar.
c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar.
d) Ajans tarafından sağlanacak destek miktarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için haklarında haciz işlemleri devam edenler.
e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar.
f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
Gerçek kişiler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru sahibi veya ortağı olamazlar.
Teknik Destek duyurusunun yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunanlar Ahiler Kalkınma Ajansı’na proje teklifi başvurusunda bulunamazlar veya destek almaya hak kazanamazlar.
g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar.
h) Teknik Destek Programına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar, mevzuat usul ve esaslarına aykırı hareketi tespit edilenler veya bu bilgileri temin edemeyenler.
i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Ajansı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, mali destek programına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, mali destek programına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.
Başvuru sahipleri, doldurularak Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS) çıktısı alınan Başvuru Formunun V. Bölümündeki Başvuru Sahibinin Beyanını imzalayarak yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerini beyan etmiş olurlar.
Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibinin ortakları teknik desteğin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek olup, bunların yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. Bu nedenle ortaklar, “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” koşulu dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini taşımalıdırlar.
Ortak olacak kuruluşlar, ortaklık beyanını doldurmalıdır. KAYS çıktısı olan başvuru formunda yer alan beyan ise, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .