AHİKA PERSONEL ALIMI YAPACAK

AHİKA PERSONEL ALIMI YAPACAK

03.11.2017

NEVŞEHİR merkezli kurulan ve TR71 Düzey 2 Bölgesinde Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illerini kapsayan Ahiler Kalkınma Ajansı’na (AHİKA) personel alınacağı bildirildi. AHİKA tarafından yayınlanan alım ilanına göre, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, […]

NEVŞEHİR merkezli kurulan ve TR71 Düzey 2 Bölgesinde Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illerini kapsayan Ahiler Kalkınma Ajansı’na (AHİKA) personel alınacağı bildirildi.
AHİKA tarafından yayınlanan alım ilanına göre, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri dâhilinde; ülkemizin ve bölgenin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 11 uzman personel, 1 iç denetçi ve 4 destek personeli alımı yapılacak.
Sınavda başarılı olanlar, AHİKA illerinden ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaklar.

20-30 Kasım 2017 tarihleri arasında alınacak başvuruların ardından sözlü sınav 20-22 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, ya da muaf olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl tecilli olduğunu belgelemek,
g) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) İş Talep Formu (Ek-1),
b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı veya kurum onaylı sureti, barkodlu E-Devlet çıktısı veya şahsen başvurularda aslı ibraz edilmek üzere fotokopisi,
c) Hukuk fakültesi mezunları için Avukatlık Ruhsatnamesinin fotokopisi,
d) Üç adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi İş Talep Formuna yapıştırılacak),
e) KPSS puanı ile başvuracak Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti,
f) Uzman Personel ve İç Denetçi adayları için YDS/KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da resmi onaylı sureti veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan geçerlilik süresi dolmamış belge,
g) T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi,
h) Özgeçmiş (Aday istediği formatta hazırlayabilir),
i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak Uzman Personel ve İç
Denetçi adayları ve tüm Destek Personeli adayları için iş tecrübelerini gösteren SGK İş döküm belgesinin aslı, barkodlu E-Devlet çıktısı veya ilgili Resmi kurumca onaylı sureti,
j) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya son başvuru tarihi itibariyle en az bir yıl erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, barkodlu E-Devlet çıktısı veya noter tasdikli sureti,
k) Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi,
l) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
m) Tercih sebebi olan hususlar için destekleyici bilgi ve belgeler.
Adayların, sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 30 Kasım 2017 günü saat 18.00’e kadar Ahiler Kalkınma Ajansı Cevher Dudayev Mahallesi Vatan Caddesi No: 42/1 50100 Merkez-Nevşehir adresine elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan başvurular ile son müracaat tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak.
Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı
Resmî Gazete ’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirilecek, yapılacak sıralama sonucunda alınması planlanan toplam personel sayısının en fazla 4 katına kadar aday yarışma sınavına çağırılacak.
Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri
13 Aralık 2017 tarihinde Ajansın internet sitesi www.ahika.gov.tr üzerinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
Sınavı 20-22 Aralık 2017 tarihleri arasında Ahiler Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında yapılacak. Adaylar, ajansın internet sayfasında ilan edilecek tarih ve saatte nüfus cüzdanı, sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle birlikte hazır bulunacaklar.
Yarışma sınavı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli için sözlü olarak yapılacak.
Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecek. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.
Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınacak.
Kazananlar ajansın web sitesi olan www.ahika.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecek. Personelin çalışma yeri Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinden biri olacak.
HABER MERKEZİYORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .