Ahi Evran’da 5 yıllık performans hedefi belirlendi

Ahi Evran’da 5 yıllık performans hedefi belirlendi

16.03.2015

Ahi Evran Üniversitesi’nde yüzde 78 olan memnuniyet oranı yüzde 20 artırmak hedeflenirken, eğitim-öğretim altyapısını geliştirme noktasında da yüzde 10 artış öngörülüyor…

KIRŞEHİR Ahi Evran Üniversitesi’nin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 2015 Yılı Performans Programı kapsamında saygınlığının artarak lider bir konuma ulaşacağı öngörülüyor.

Ahi Evran Üniversitesi’nin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı doğrultusunda da 5 yıllık performans hedefi belirlendi.
Bilimsel araştırmalara bilgi üretmek, yayınlamak, verdiği eğitim-öğretimle, değişime ve gelişime açık, öncülüğe yol açan, özgün bilginin üretilmesini ve yayılmasını sağlayan, etik değerleri önemseyen, eleştirel düşünen, milli ve manevi değerlere sahip özgüveni yüksek bireyler yetiştirmek ve her alandaki birikimini toplum yararına sunmak misyonu ile hizmet ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile misyonu doğrultusunda yapacağı araştırma, yayın, eğitim-öğretim faaliyetleriyle bilimsel disiplinlerin ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bir üniversite olmak; vereceği yüksek nitelikli eğitim ve öğretim ile Türkiye’nin geleceğini biçimlendirecek yetkin kişiler yetiştirmek; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmak vizyonu doğrultusunda belirlediği hedefleri gerçekleştiren ve fiziki altyapısını iyileştirmenin yanı sıra öğrenci ve akademik personel sayısını her geçen gün arttıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, yüzde 78 olan memnuniyet oranını yüzde 20 artırmayı hedeflerken, eğitim-öğretim altyapısını geliştirme noktasında da yüzde 10 artış öngörüyor.
5 yıllık performans planı çerçevesinde eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek amacı ve öğrenci merkezle ve yeterliliklere dayalı eğitime yönelik bir kurum kültürü oluşturmak hedefi doğrultusunda 2013 yılında yüzde 67, 2014 yılında yüzde 74, 201 yılında da yüzde 78 olan memnuniyet düzeyi oranı öğrenci ve personele her yıl anket düzenleyerek en az yüzde 20 artırılması planlanıyor.

Eğitim ve öğretimin altyapısını geliştirmek için 2013 yılında 276, 2014 yılında 386, 2015 yılında da 446 olan derslik ve laboratuvarlara alınan donanım sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 arttırmak, 2013’te 4, 2014’te 19, 2015’te de 27 olan akıllı sınıf sayısına 5 yeni akıllı sınıf daha eklemek, 2013 yılında 150, 2014 yılında 184, 2015 yılında 188 tane alınan akademik personel sayısı ile söz konusu yıllarda bin 321, bin 403 ve bin 770 kayıt yaptıran öğrenci sayısı ve 10, 14 ve 23 olarak gerçekleşen açılan program sayısının eğitim kalitesini yükseltmek noktasında artırılacağı öngörülürken, söz konusu dönemde 3 yeni akademik birim oluşturulması hedefleniyor.

2013’te 60, 2014’te 91, 2015’te 124 öğrenci ve öğretim elemanı uluslararası değişim programlarından faydalanırken, 2013 yılında 52, 2014 yılında 65, 2015 yılında 90 tane düzenlenen kongre, sempozyum ve seminer gibi etkinliklerin de yılda en kez bir kez düzenlenmesinin sağlanması öngörülürken, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam da, performans hedefi doğrultusunda üniversitenin saygınlığının artarak lider bir konuma ulaşacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi.

rektor copy
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, plana ilişkin yapılan çalışmaları değerlendirdiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:
“Üniversitemiz 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek 56. madde kapsamında kurulmuştur.
“Üniversitemiz Rektörlüğe bağlı Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu, Kaman Meslek Yüksekokulu, Mucur Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan oluşmaktadır.
“Ahi Evran Üniversitesi, Rektör atamasının yapıldığı 17 Mayıs 2007 tarihinde iki Fakülte, iki Yüksekokul ve dört Meslek Yüksekokulu olmak üzere sekiz birimde 18 lisans ve 19 ön lisans programından oluşan toplam 37 programda 7.300 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü bir üniversite durumundaydı. Aynı tarihte Üniversitemizde; 5 profesör, 4 doçent, 59 yardımcı doçent, 62 öğretim görevlisi, 25 araştırma görevlisi ve 19 okutman olarak üzere toplam 174 akademik personel ile 148 idari personel görev yapmaktaydı.
“Üniversitemiz bugün itibariyle 3 Enstitü, 7 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu’ndan oluşmaktadır. Görevlendirmeler ile birlikte 3’ü yabancı uyruklu öğretim elemanı olmak üzere 18 profesör, 41 doçent, 182 yardımcı doçent, 146 öğretim görevlisi, 45 okutman, 193 araştırma görevlisi ve 16 uzman olmak üzere toplam 641 akademik ve 367 idari personel görev yapmakta, 17.820 öğrenci öğrenim görmektedir.
“Üniversitemiz yeni kurulmuş olmasına rağmen öğrencisi, öğretim elemanı ve tüm çalışanlarının mensubu olmaktan gurur duyacağı, tarihinde bilim ve kültür şehri olan Kırşehir’in özlemini duyduğu Ahi Evran Üniversitesi’ni oluşturma yolunda büyük bir azim ve iradeyle çalışmalarına devam etmektedir. Kırşehir’in ve ülkemizin aydınlık geleceğine önemli katkılar yapacak olan Ahi Evran Üniversitesinin, Kırşehir’i örnek bir üniversite şehri hâline getireceğine inancımız tamdır. Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Üniversitemizde çağın tüm teknolojik gelişmelerini yakından takip eden ve kendisini sürekli yenileyen akademik personelimizle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, milli ve manevi değerlere bağlı, nitelikli bireyler yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.
“Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana eğitim ve öğretim faaliyetleriyle her alanda yetkin ve yenilikçi, eşit hizmet ve kalite odaklı yönetim anlayışı ile evrensel bilime katkıda bulunan, insanlığın gelişimi için bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
“Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. maddesine dayanılarak çıkartılan Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberine uygun olarak üniversitemiz 2015-2019 yıllarını kapsayan yeni stratejik planının ilk yılını kapsayan 2015 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. 2015 Yılı Performans Programı ile Üniversitemizin Stratejik Planında yer alan öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda 23 adet performans hedefi ve bu hedeflere uygun 31 adet faaliyet belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlerin bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar ile finanse edilmesi planlanmıştır.
“Bu çerçevede üniversitemiz ‘2015 Yılı Performans Programı’ yönetmelikte de belirtildiği gibi stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemi performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir.
“Üniversite yönetimi olarak bu stratejik amaçlar, performans hedef ve göstergelerine ulaşmak için; katılımcı, şeffaf, hesap verebilme odaklı evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışını benimsemiş bulunmaktayız. Üniversitemizin saygınlığının artarak lider bir konuma ulaşacağına olan inancımız tamdır.
“Üniversitemiz ‘2015 Yılı Performans Programı’nda yer alan tüm hedef ve faaliyetlerin uygulama aşamasında, akademik ve idari personelimizce azami özveri ve gayretin gösterileceğinden eminim.”

ÖTE YANDAN Merkez Yerleşkesi, Aşıkpaşa Yerleşkesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yerleşkesi, Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi ve Bağbaşı Yerleşkesi olmak üzere beş büyük yerleşke içerisinde faaliyet gösteren Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından fiziksel yapıya ilişkin, “Bağbaşı Yerleşkesi Bağbaşı Mahallesi sınırları içinde yer almaktadır. Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulan Üniversite Yerleşkesi Tespit Komisyonu tarafından, 30 Nisan 2008’de Bağbaşı Mahallesindeki 1.882 dönümlük arazi Üniversitemizin yeni yerleşke alanı olarak belirlenmiştir. Üniversitemizin halen en önemli sorununun mekân sıkıntısı olduğu dikkate alınarak hızla hareket edilmiş ve yeni yerleşkenin vaziyet planı ve Üniversitemizin 16 yıllık gelişim planı hazırlanarak Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından onay alınmıştır. Yeni yerleşkenin I. Etap Alt Yapı Projesi ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve 500 kişilik kapalı spor salonunun 2008 yılı itibariyle mimari projeleri hazırlanmış, bu binaların ihale işlemleri tamamlanmış ve yapım çalışmalarına başlanmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Kapalı Spor Salonu inşaatlarının tamamlanmasının ardından 2011 yılı içinde de Fen-Edebiyat Fakültesi inşaatı tamamlanarak Üniversitemizin kullanımına hazır hâle gelmiştir. Gerekli tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra sırasıyla Rektörlük, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu yeni hizmet binalarına taşınmış ve 2011-2012 eğitim öğretim döneminde öğrenciler yeni binalarda hizmet almaya başlamıştır. Ayrıca 2010 yılı içinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait yeni hizmet binasının yapımına başlanmış olup bina 2012 yılı içinde hizmete açılmıştır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait binanın da hizmete girmesinin ardından Bağbaşı Yerleşkesi’ndeki kapalı alan 57.854 m2’ye ulaşmıştır. Üniversitemizin ikinci büyük yerleşkesi olan Merkez Yerleşkesi şehir merkezinde Terme Caddesi’nde bulunmaktadır. Yüz ölçümü 36 dönüm, kapalı alanı 23.770 m2’dir. Üniversitemize bağlı Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerimiz bu yerleşkede bulunmaktadır. Derslik ve laboratuarlarımızın yanı sıra okul kütüphaneleri, bir adet kapalı spor salonu, açık ve kapalı kafeteryalarımız ile öğrencilerimize hizmet veren diğer mekânlarımız bu yerleşkemizde bulunan eklentilerimizden bazılarıdır. Üniversitemizin diğer bir yerleşim birimi olan Aşıkpaşa Yerleşkesi, Kırşehir-Kayseri yolu üzerinde, Merkez Yerleşkesi’ne 8 km, Bağbaşı Yerleşkesine 15 km uzaklıkta Gölhisar mevkiinde bulunmaktadır. Arazi yüzölçümü yaklaşık olarak 597.000 m2 olup 13.850 m2 kapalı alana sahiptir. Ziraat Fakültesi bu yerleşkede yer almaktadır. Bu üç yerleşke dışında Üniversitemize bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu aşağıda belirtilen yedi ayrı yerleşim alanı daha bulunmaktadır. Ankara Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Yüksekokulu Yerleşkesi 8.252 m2 arazi üzerine inşa edilmiş 1.752 m2 kapalı yapı alanına sahiptir. Kırşehir merkez Kuşdilli Mahallesi’nde bulunan Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 748 m2 alanda 248 m2 kapalı alana sahip bulunmaktadır. Kırşehir Sıdıklı Büyükoba Köyü Hirfanlı Baraj Gölü kenarında bulunan 54.700 m2’lik Hidrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde 700 m2 kapalı alan bulunmaktadır. Kaman ilçesindeki Kaman Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi’ne ait 23.500 m2 alan içinde biri yeni bina olmak üzere 10.800 m2 kapalı alana sahip tahsisli iki bina bulunmaktadır. Mucur Meslek Yüksekokul Yerleşkesi 24.144 m2 olup 6.144 m2 kapalı alana sahiptir. Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu’nun Yerleşkesi 3.364 m2 olup 1.864 m2 kapalı alanı mevcuttur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nun Yerleşkesi 31.251 m² olup, 7.251 m² kapalı alanı mevcuttur” bilgisi aktarılıyor.

BU ARADA Ahi Evran Üniversitesi’nin gelirini artırma ve verimli şekilde kullanımını sağlama noktasında Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesindeki kurslar çeşitlendirilerek, sayıları artırılacak.YORUMLAR

Toplam 2 yorum bulunmaktadır.

misafir

Sağlık yüksekokulunun hali içler acısı.sanki üniversite değil de harabe. Anaokulundan önce sağlık yüksekokulunu yapsaydınız keşke. O okulda nasıl bir eğitim veriyorsunuz?

12.09.2015, 15:34
Misafir2

Asıl Ziraat Müh. Fakültesi harabe perdeler yırtık Bağbaşına göre tamamen harabe bir an önce öğrenciniz olarak Bağbaşına geçilmesini umut ediyorum.

16.09.2016, 21:02

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .