AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

17.10.2017

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI)   1- Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen kantin yerleri iki yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte ihale edilecektir.   2- İhale Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Sağlı Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı salonu […]

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI)

 

1- Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan aşağıda belirtilen kantin yerleri iki yıllığına, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi uyarınca, Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatte ihale edilecektir.

 

2- İhale Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesi Sağlı Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı salonu Merkez/KIRŞEHİR’DE yapılacaktır.

 

3- İhaleye katılabilme şartları,

 1. A) Kanuni ikametgâhın olması,
 2. B) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
 3. C) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi vermesi.
 4. a) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 5. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 6. c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 

 1. D) İmza sirküleri vermesi.
 2. a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri.
 3. b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
 4. c) Ortak girişimin olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge.

 

 1. E) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklife bulunulacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)

 

 1. F) Diğer belgeler;
 2. a) Sabıka Kaydı (son bir ay içinde alınmış olacak)
 3. b) Nüfus Cüzdan Sureti (Noterden, İdarece Onaylı)

                  

4- Tahmini bedellerin % 3 oranında geçici teminat tutarının Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Halk Bankasında bulunan hesaba yatırmaları veya geçici teminat mektubunu verilmesi gerekmektedir.

 1. G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi veriler. Ayrıca grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

5- İhale konusuna ilişkin şartnameler 50 (Elli) TL. Karşılığında Ahi Evran Üniversitesi Halk Bankası Kırşehir Şubesinde bulunan TR13 0001 2009 5020 006 0000 14 nolu hesaba yatırdığına dair dekont karşılığı Sağlık kültür ve spor Daire başkanlığından temin edilebilir.

6- İhaleye katılacak olanların, yukarıda yazılı belgeleri hazırlayarak, tetkik edilmesi için Hizalarında belirtilen ihale tarih ve saatine kadar her kantın için ayrı ayrı hazırlayacakları evrakları, Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinde bulunan Sağlık kültür ve Spor Daire Başkanlığı ihale komisyonuna teslim etmeleri ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

7- Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Üniversitemiz İhaleyi yapıp/yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

9- Bu İhalede istekliler her kantin için ayrı teklif verilecektir.

10- Muhammen Bedel Üniversitemize ait kantinler için ayrı ayrı tespit edilmiştir.

11- İhale edilecek Kantinler için, belirlenen muhammen bedel ve geçici teminat tutarı hizalarında belirtilmiş olup ihaleye katılacakları her kantin için ayrı geçici teminat yatıracaktır.

 

 

ADA 
NO
PARSEL
 NO
               
YER KİRALAMA KULLANIM AMACI KİRALAMA YILLIK TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE GÜNÜ İHALE
  ALANI   SÜRESİ BEDEL (KDV Hariç) TEMİNAT (TL)   SAATİ
4385 1       2 Yıl       09:00
Eğitim Fakültesi A–B Blok 715 Öğrenci Kantini 37.500,00 1.1250,00  

 

27.10.2017

               
3495 1   170           10:00
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrenci kantini 2 Yıl 31.000,00 930,00 27.10.2017
3495 1   34           13:30
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrenci Kantini 2 Yıl 15.500,00 465,00 27.10.2017
3017 27   304           14:30
Mucur Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 2 Yıl 15.500,00 465,00 27.10.2017
 

3495 2438

1   410   2 Yıl 61.500,00 1.845,00 27.10.2017 15:30
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  

 

Öğrenci Kantini

 

         

(Basın No: 389)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .