59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

30.04.2015

ZAMAN TÜNELİ 59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR Hazırlayan: Dursun YASTIMAN Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi ____________000_________ Son Senelerde Kırşehir Avukat İSMET ESENSOY Kelime üzerinde durulduğu zaman Kırşehir’i görmeyenler step, kır bir yer olduğunu haklı olarak düşünebilirler. İsmi ile kabili telif olmayacak şekilde yeşil bir şehir olduğunu duyanlar hayret içinde kalabilirler, onun tabiî güzelliğini görenler tabiatın bu şehir […]

ZAMAN TÜNELİ

59 YIL ÖNCE KIRŞEHİR

Hazırlayan: Dursun YASTIMAN

Kaynak: KIRŞEHİR SESİ Gazetesi

____________000_________

Son Senelerde Kırşehir

Avukat İSMET ESENSOY

Kelime üzerinde durulduğu zaman Kırşehir’i görmeyenler step, kır bir yer olduğunu haklı olarak düşünebilirler. İsmi ile kabili telif olmayacak şekilde yeşil bir şehir olduğunu duyanlar hayret içinde kalabilirler, onun tabiî güzelliğini görenler tabiatın bu şehir için ne kadar özendiğini fark ederler.

Ne yazık ki akar suları ile, kaplıcaları ile zengin olan bu belde uzun seneler ihmalkârlığın kurbanı olmuşsa da son zamanda iktisadî, ticarî ve kültürel sahalarda atılan ileri adımlar bize bu şehrin kalkınma prensiplerini ihsas etmiştir. Milletlerin kalkınması, şehirlerin kalkınması bazı esaslı faktörleri ihtiva ederse de biz şehrimiz için atılan ileri hamlelerin daha da gelişmesi üzerinde duracağız.

“Kırşehir’de iktisadî sahada terakki var mıdır?” sorusuna karşı hemen “Evet” demek hem bir vazifedir, hem de hakikati söylemekten başka bir şey değildir. Aşağı yukarı Türkiye’nin dördüncü buğday ambarı olan Kırşehir’de makinalı hububat ziraatinin Hirfanlı Barajı’ndan istifade edildiği zaman daha da randımanlı bir seviyeye geleceği şüphe götürmez. Yine bu barajın ilimize vereceği bol ve ucuz elektrik enerjisi endüstrimizi kısa zamanda kalkındıracaktır. Şeker şirketi tarafından Kırşehir’de bir alım merkezi açılarak müstahsil nakliye zorluklarından kurtarıldığı takdirde Kayseri Şeker Fabrikası’nın ekim sahasına giren Kırşehir birinci derecede pancar istihsal eden bir mıntıka haline geleceği gibi elmacılığın inkişafı temin edildiği takdirde iç pazarlarımızda büyük rağbet gören elmalarımız şehrimize yüzbinlerce lira girmesini temin edecektir.

Kültürel sahada ise 14’üncü asırda büyük bir kültür merkezi olan ve Âşık Paşa gibi büyük kıymetler yetiştiren Kırşehrimiz bir zamanlar ihmallerin ve alâkasızlıkların neticesi birkaç ilkokulu ve küçük bir ortaokulu ile kalmışken son zamanlarda Erkek Sanat Enstitüsü açılmış, gençlerimizin sanata karşı heves ve alâkalarına cevap vermiş, memlekete yüzlerce sanatkâr genç yetiştirmiştir.

Buna muvazi olarak Kız Sanat Enstitüsü’nün açılması genç kızlarımız için çok faideli olmuştur. Bu müessesenin fevkalâde başarısını senelik defilelerinde görmekteyiz.

Yüksek tahsile zemin hazırlayan diğer okullardan sonra üç sene önce açılan lise… Evvelemirde bu okulu açanlara, açılması için gayret gösterenlere sırası gelmişken şehrimiz adına bir daha teşekkür etmek borcumuzdur. Bu kültür müessesesinin kıymetini bizlerden fazla talebe velîleri takdir edeceklerdir.

Bazı hemşerilerimizin düşündükleri gibi ticarî ve iktisadî faaliyetleri geliştirmek yalnız devlet eliyle olmaz. Akşama kadar kahvede şunu bunu çekiştirmekle ve politika dedikodularıyla memleket evlâtlarını birbirlerine düşürmekle olmaz. Bu memleket ancak geceyi gündüze katarak çalışmak, hem de pek çok çalışmak suretiyle her sahada kalkınacaktır. Şehrimizde kurulan her teşebbüs hem müteşebbislerine tatmin edici şekilde kazanç temin etmekte, hem de şehrimize faydalı olmaktadır. Hidroelektrik Değirmencilik Şirketi bunun en iyi bir misalidir. Kırşehir halıcılığı esaslı bir teşkilâta bağlandığı takdirde halkımızın esaslı bir gelir kaynağını teşkil edecektir.

Yazımıza son verirken Orta Anadolu’nun en şirin verimli şehirlerinden olan Kırşehirimizin yakın zamanda hükûmetçe vilâyet haline getirilmesini temenni ederiz.

(4-11 Şubat 1956)

 

Şehrimize tahsis olunan ihtiyaç maddeleri

Vilâyetçe şehrimize 300 kilo kalay, 3 ton çinko sacı, 18 ton demir, 3 ton sobalık sac, 600 adet çuval ve kâfi miktarda fotoğraf malzemesi tahsis edilmiş ve bu maddeler mutemetlerce şehrimize getirilmiştir. Kaza Tevzi Komisyonu’nca tevziatı yapılarak ihtiyaç sahiplerine peyderpey verilmektedir. Piyasada inşaat çivisi bol miktarda mevcut olup serbest olarak satılmaktadır. (4 Şubat 1956)

 

Sert buğdaya 5 kuruş prim verilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi buğdayın son seneler içerisinde dünya piyasasında gördüğü rağbeti nazara alarak sert buğdaya verdiği prim miktarını yükseltmiş ve 1956-1957 alım yılı içerisinde müstahsilden yapacağı sert buğday mübayaasında beher kilo için 5 kuruş prim ödemeğe karar vermiştir. (4 Şubat 1956)

 

Kozaklı tahrirat kâtipliği

Münhal bulunan Kozaklı tahrirat kâtipliğine Belediye gelir memurlarından Münir Yaman naklen tâyin edilerek vazifesine başlamıştır. Yaman’a yeni vazifesinde başarılar dileriz. (4 Şubat 1956)

 

Adliyede tâyinler

Şehrimiz Cezaevi kâtibi Nurettin Nazlıer Sulh Hukuk Mahkemesi zabıt kâtipliğine ve Mustafa Oruç Cezaevi kâtipliğine tâyin edilmişlerdir. Başarılar dileriz. (4 Şubat 1956)

 

Alenî Teşekkür

Aile reisimiz Avukat Hakkı Kaya’nın hastalığı ile candan ilgi gösteren ve hastaneye almak suretiyle bizzat tedavi eden ve hâlen tedavisi ile yakın alâkasını kesmeyen Hastane Başhekimi Sayın Dahiliye mütehassısı Doktor Naci Demircioğlu’na maaile şükranlarımızı sunarız. (4 Şubat 1956)

 

Açıklayıcı notlar

* Zaman tünelindeki yolculuğumuzda belirtilen 1956 yılında Kırşehir ilçedir. “Vilâyetçe” sözcüğünden o tarihte bağlı olduğumuz Nevşehir vilâyeti, “kaza” sözcüğünden Kırşehir kazası anlaşılmalıdır.

* Yer darlığından yazısı iki sayıda yayınlanan Avukat İsmet Esensoy daha sonraları Kırşehir Hazine Avukatlığı görevinde de bulunmuştur.

* Demokrat Parti döneminde piyasada sıkıntısı çekilen ihtiyaç maddeleri hükûmetçe alınarak tevzi (dağıtım) komisyonu eliyle ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktaydı. Kırşehir’deki tevzi komisyonu eski Hükûmet Konağı’nda görev yapıyordu ve başında da “Kambur Şakir” adıyla tanınan Şakir Yönlü bulunmaktaydı. Tevzi mallarının dağıtımında yapılan usulsüzlüklerle iktidar yanlısı birçok kimse zengin olmuştu.

* Kırşehir vilâyet iken Kozaklı eski kazamızdı ve Kırşehir’in kaza yapılması üzerine Kırşehir’le birlikte yeni kurulan Nevşehir vilâyetine bağlanmıştı.

 

* Lâkabından da anlaşılacağı üzere boynu çok eğri olduğu için “Boynueğri Hâkim” adıyla tanınan Hakkı Kaya uzun süre Kırşehir’de sulh hâkimliği yaptıktan sonra emekliye ayrılarak avukatlığa başlamıştı. Kırşehirlilerin popüler kimliğiyle “Dayı” diye tanıdıkları eski icra memuru, arzuhalci Galip Kaya’nın babasıydı.

* Dr. Naci Demircioğlu Kırşehir’in birkaç doktorundan biriydi.

* Bu köşede aktarılan haber, yazı ve ilânlar yazım kurallarına göre düzeltilerek yayına hazırlanmaktadır.YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .