50000 ÇİFT KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TANIMLAMA KÜPESİ

50000 ÇİFT KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TANIMLAMA KÜPESİ

30.05.2015

50000 ÇİFT KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TANIMLAMA KÜPESİ KIRŞEHİR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ (TEK.ZİR.MÜD.) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 50000 ÇİFT KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TANIMLAMA KÜPESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/67357 1- İdarenin a) Adresi : Medrese Mahallesi […]

50000 ÇİFT KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TANIMLAMA KÜPESİ KIRŞEHİR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ (TEK.ZİR.MÜD.) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

50000 ÇİFT KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TANIMLAMA KÜPESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/67357
1- İdarenin
a) Adresi : Medrese Mahallesi Kayseri Asfaltı Anadolu Lisesi Yanı 14 40100 MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862131102 – 3862136574
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 Çift Küçükbaş Hayvan Tanımlama Küpesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi
c) Teslim tarihi : İdarenin talebi doğrultusunda teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 09.06.2015 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN “KÜPE FİRMASI KAYIT BELGESİ” İBRAZ EDİLECEKTİR. BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİN DOLMAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE, ODTÜ ve Avrupa Birliğince akredite olmuş standart laboratuvarlarından alınmış, TS 7808’e göre testlerinin yapıldığına dair belgeler olacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale müracaatında 5 çift örnek küpe ile 1 adet aplikatör ve 2 adet yedek çelik pim dosya ile birlikte teslim edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü ihale dokümanının satış bedeli TC Ziraat Bankası Kırşehir Şubesi TR090001000261503186755001 nolu hesaba yatırılacaktır, adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(Basın No:231)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .