25000 LİTRE MOTORİN VE 1200 LİTRE BENZİN

25000 LİTRE MOTORİN VE 1200 LİTRE BENZİN

04.11.2017

25000 LİTRE MOTORİN VE 1200 LİTRE BENZİN GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 25000 litre Motorin ve 1200 litre Benzin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası      : 2017/560257 […]

25000 LİTRE MOTORİN VE 1200 LİTRE BENZİN

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

25000 litre Motorin ve 1200 litre Benzin alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      : 2017/560257

1-İdarenin

  1. a) Adresi : MEDRESE MAHALLESİ KAYSERİ ASFALTI 14 40100 KIRŞEHİR

MERKEZ/KIRŞEHİR

  1. b) Telefon ve faks numarası : 3862131102 – 3862136574

c)Elektronik Posta Adresi            :              40.imi@tarim.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

internet adresi (varsa)

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı: 25000 Litre Motorin ve 1200 Litre Benzin

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

  1. b) Teslim yeri : Akaryakıt ürünleri İdarenin deposu olmadığından ihtiyaca göre petrol istasyonundan araçlara ikmal suretiyle alınacaktır.
  2. c) Teslim tarihi : 2018 Ocak Ayından itibaren alıma başlanacaktır.

3-İhalenin

  1. a) Yapılacağı yer :Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Hizmet Binası

Toplantı Salonu

  1. b) Tarihi ve saati :21.11.2017 -10:00
  2. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonla Bayilik Belgesi,

İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir,

  1. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İ! Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (Basın No:431)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .