10000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ELEKTRONİK KULAK KÜPESİ

10000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ELEKTRONİK KULAK KÜPESİ

28.10.2017

10000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ELEKTRONİK KULAK KÜPESİ KIRŞEHİR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ (TEK.ZİR.MÜD.) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 10000 Adet Küçükbaş Hayvan Elektronik Kulak Küpesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  İhale Kayıt Numarası : 2017/545146   1-İdarenin a) Adresi : Medrese Mahallesi […]

10000 ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ELEKTRONİK KULAK KÜPESİ

KIRŞEHİR İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ (TEK.ZİR.MÜD.) DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
10000 Adet Küçükbaş Hayvan Elektronik Kulak Küpesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/545146

 

1-İdarenin
a) Adresi : Medrese Mahallesi Kayseri Asfaltı Anadolu Lisesi Yanı 14 40100 KIRŞEHİR MERKEZ/KIRŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 3862131102 – 3862136574
c) Elektronik Posta Adresi :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Adet Küçükbaş Hayvan Elektronik Kulak Küpesi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : İdarenin talebi doğrultusunda teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 1. Hizmet Binası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.11.2017 – 10:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI-GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN “KÜPE FİRMASI KAYIT BELGESİ” İBRAZ EDİLECEKTİR. BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİNİN DOLMAMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Elektronik kulak küpeleri, Küçükbaş hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınmasına ilişkin 21/2004 sayılı Avrupa Konsey Tüzüğü’ne uyumlu olmalıdır. İhaleye katılacak firmalar, ürettikleri küpelerin Avrupa Birliği veya bulundukları ülkenin standartlarına uyumlu olduğunu gösteren evrak ve sertifikaları ibraz etmelidirler.

Elektronik küpeler İCAR ve ISOI 1784/85 ile tescillenmiş olmalıdır.
Küpelerin performans testleri yapılmalıdır. Bu performans testleri raporları yetkili kurumların verdiği ISO 24631-3 ile uyumlu olmalıdır.

Çip HDX veya FDX-B teknolojisine sahip, küçükbaş hayvanların tanımlanması ve kayıt altına alınmasına İlişkin 21/2004 sayılı Avrupa Konsey Tüzüğü’ne uyumlu ISO 11784-11785 standartlarına uygun olmalıdır. Bu uyum ISO 24631-3 ile doğrulanabilmelidir.
Elektronik küpeler ISO 11785 standartları ile uyumlu, HDX ve FDX-B küpeleri okuyabilen okuyucularla uyumlu olmalıdır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale müracaatında 5 çift örnek küpe ile 1 adet uygulama pensi dosya ile birlikte teslim edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İMİ Şube Müdürlüğüadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)takvim günüdür. 
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

(Basın No. 412)YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. .